Головна » Матеріал для завантаження » ДОВІДНИК ВЧИТЕЛЯ » Методичний порадник

Домашнє завдання учнів як засіб підвищення якості освіти та розвитку обдарувань школярів
01.03.2011, 19:09 Домашнє завдання учнів як засіб підвищення якості освіти та розвитку обдарувань школярів
Домашня робота – це самостійна навчально- пізнавальна діяльність учнів без прямого керівництва й допомоги вчителя . Домашня навчальна робота тісно пов’язана з роботою на уроці й розрахована на розвиток самостійності учнів та їхнього творчого мислення . Її мета - закріплення , поглиблення , розширення , систематизація й узагальнення знань, набутих на уроці.
У процесі виконання домашнього завдання в учнів формуються загально - навчальні та спеціальні вміння й навички ; прийоми здійснення самоорганізації та самоконтролю, формуються способи організації самоосвіти.

Залежно від основних дидактичних функцій вирізняються такі види домашніх завдань:
• засвоєння теоретичного матеріалу;
• формування навичок і вмінь застосування набуті знання в різних умовах ;
• узагальнення й систематизація знань;
• пропедевтичні завдання ;
• комбіновані домашні завдання .
Визначення змісту , характеру й обсягу домашнього завдання , його функцій у розвитку та вихованні школярів – одне з важливих завдань учителя.
При цьому враховується раціональність використання учнями конкретних форм , методів , засобів і витрат часу на виконання домашнього завдання .
Ефективне домашнє завдання повинно складатися з двох частин :
• Обов’язкової , тобто призначеної всім учням( параграф, роботаз картою , поняттям , задача , вправа);
• Варіативної , тобто логічних , проблемних і творчих завдань , серед яких школяр вибирає те ( ті) , що відповідає його пізнавальним здібностям і інтересам .
Оволодіння методикою перевірки знань і їхнього оцінювання є одним із найважливіших завдань учителя , що стало особливо актуальним останніми роками у зв’язку з оновленням навчальних програмі введенням 12- бальної системи оцінювання . О*єктом оцінювання навчальних досягнень учнів є знання , рівень розвитку інтелектуальних , загальнонавчальних і соціальних умінь , досвід творчої діяльності учнів й досвід емоційно- ціннісного ставлення до навколишньої дійсності .
Домашнє завдання , яке чітко продумане і несе не лише навчальну мету, але й творчу , є засобом підвищення якості освіти та розвитку обдарувань учнів . Сучасна педагогічна наука вважає опитування учнів і перевірку стану виконання домашнього завдання найнеорганізованішою складовою уроку.
Тому мета мого матеріалу полягає в тому , щоб допомогти вчителеві в підборі форм і методів завдання й організації опитування учнів.
Складання сенканів
Сенкан - п’ятирядковий неримований вірш , який застосовується як засіб заохочення учнів до розмірковування над темою, під час підбиття підсумків уроку. Спонукає з великого обсягу інформації відібрати головне й відтворити в стислій формі .

Алгоритм складання сенкану
1-й рядок – 1 іменник;
2- рядок - 2 прикметники;
3-й рядок – 1 дієслово чи опис дії;
4- й рядок – фраза .яка передбачає особисте ставлення до теми ;
5- й рядок – синонім чи антонім до 1 рядка .
Дерево понять
Застосовується під час перевірки знань термінів . На ватмані вчитель малює «дерево» і на кожному уроці прикріплює терміни та визначення до вивченої теми . Учневі пропонується пояснити запропоновані на « дереві» терміни та визначення .
Наведемо приклади.
Тема . Морфологія.
Терміни : іменник, прикметник, дієслово, прислівник, числівник, займенник…
Морфологічний хронограф
Це постійно діючий стенд , на якому розташовані кишеньки з написом . Під час підготовки домашнього завдання учні заповнюють картки з вивченої теми , а на уроці один з учнів заповнює кишеньки й коментує свої визначення .
Рольова гра з використанням методу
« Кольорові капелюхи»
Клас , розподілений на 6 мікрогруп , одержує домашнє завдання у вигляді рольової гри « Засідання суду « Народ проти ….( негативний герой з твору української літератури)».
При цьому , всі групи готуються виконувати свої ролі згідно з кольором :
• сині ( роздуми, контроль над мисленнєвим процесом , підбиття підсумків , мудрість і знання ) – судді;
• чорні (апелювання до здорового глузду , до істини. Скептичне ставлення , бачення , пошук негативних аспектів)- прокурори;
• жовті ( висунення ідей зі знаком «+», враховуючи переваги, інтереси ; пояснення певних понять ; для чого це потрібно , які будуть результати)- адвокати;
• червоні (емоції , почуття , інтуїції , передчуття ; що я відчуваю з приводу цієї проблеми , чи ця ідея подобається мені )- підсудні;
• білі( відтворення достовірності фактів , їхнє підтвердження за допомогою схем , цифр , думок експертів з різних джерел) – свідки;
• зелені ( дослідження пропозицій , можливостей , варіантів вирішення проблеми , альтернативних варіантів ) – представники преси , мас – медіа.
Учасники груп удома готують « промови» , які відповідають виконуваним ролям.
Такий вид діяльності наближає учнів до умов реального життя , сприяє виробленню вмінь вирішувати різні проблемні питання , обґрунтовує знання законів , уміння працювати з додатковою літературою , виховує культуру мовлення .
Метод презентації
Його можна використовувати на уроці будь - якого типу. Часто доцільно використовувати під час повторення вивченого матеріалу. Учні вже багато знають про питання . що розглядаються , тому можуть
цілісно , зв’язано і цікаво розповісти про нього .
Презентувати учні можуть і творчі роботи : кросворди , ребуси , задачі за готовими малюнками.
Броунівський рух
Виконуючи цю вправу , учні вільно пересуваються класом , спілкуючись один з одним . У кожного учня – картка , де розміщена певна інформація з теми . Цю інформацію учні проговорюють один одному або формулюють запитання , а інший повинен дати відповідь . Мета : повторити вивчений на минулому уроці матеріал , активізувати розумову діяльність учнів , підготувати їх до виконання іншого виду роботи :
• перевірка виконаного вдома завдання ;
• самостійної роботи;
• вибіркового диктанту тощо.
« Коло знань» (робота в парах)
Домашнє завдання : скласти три запитання до тексту .
Учні стають в коло парами , обличчям один до одного . Почергово ставлять один одному запитання , які записані на картках . За командою вчителя зовнішнє коло пересувається до наступного учня . І знову обмінюються запитаннями .
Свої запитання , записані на окремих смужках паперу , учні кидають у скриньку « Що?Де?Як?Коли?Чому?». Учні стають у коло , беруться за руки , посміхаються один одному . Вибирають Запитайлика , який підносить скриньку із запитаннями до учнів . Учень вибирає запитання , зачитує й відповідає . Або Запитайлик сам виймає запитання , читає його і називає учня , який повинен на нього відповісти.
« Прес – конференція»
Перевірка правила про іменник . Один учень виступає в ролі іменника. Решта – кореспонденти різних газет – ставлять запитання , на які учень відповідає від імені іменника.
- Кореспондент: Іваненко Сергій , газета « Факти « . Хто ви є?
- Іменник: Я частина мови .
- Кореспондент : Петрова Ольга , канал «1+1». На які питання відповідає ?
- Іменник : Я відповідаю на питання «хто?», «що?»…
« Спільний проект»( робота в групах)
Перевірка прочитаного вдома тексту .
Завдання , які отримують групи , різного змісту й висвітлюють проблему з різних сторін . Наприклад:
1. Скласти план прочитаного .
2. Відшукати у тексті прислів’я.
3. Прочитати уривок за ролями.
4. Переказати уривки текстів за малюнками.
5. Придумати 4-5 питань до тексту.
6. Переказати текст від імені певного героя.
7. Інсценізувати уривок.
« Мовне кафе» ( робота в групах)
Домашнє завдання : склад слова , будова слова .» Офіціант» роздає меню:
• корінь;
• префікс;
• суфікс;
• закінчення .
Учні вибирають собі «страву». Потім за цим вибором формуються групи. « Офіціант» кожній групі приносить «їжу» : картки, перфокарти, схеми . Групи виконують завдання , готують характеристику кожній частині слова ( кожна група своїй частині)і презентують свою частину слова.
На картках , перфокартах , схемах стоїть «ціна» в балах.

Валюта:
• увага ;
• правильність;
• взаємодопомога;
• згуртованість;
• дисципліна ;
• швидкість;
• активність.
«Ажурна пилка»
Учитель пропонує самостійно скласти по одному аналогічному реченню й записати його в зошит. Обмінятися реченням з учнями , що поруч , тобто продиктувати для поширення речення , наприклад , картину « Золота осінь» написав …( Іван Левітан).
Перевірка знання визначень , правил можлива з використанням методу « снігова куля». Кожен учень доповнює речення вчителя так, щоб утворився безперервний ланцюжок певних граматичних ( синтаксичних) категорій.
« Скринька скарбів»
На кожному уроці вивчення будь - якої теми учні разом із учителем вибирають ключові поняття чи питання . Записують їх на папірці , згортають кольоровим папером( як «скарб»).
У кінці вивчення теми «скарбів» буде повна скринька. На уроці перевірки знань із теми вчитель проводить аукціон «скарбів». За кожен «скарб»- 2 бали. Після аукціону всі учні одержують оцінку.
Анкета для учнів
1.Ти готуєш домашнє завдання :
* після короткого відпочинку( 5 балів);
* відразу після уроків(2 бали);
* після тривалої прогулянки, ігор, перегляду телепередач( 0балів);
2. Звичайно ти займаєшся:
* за столом(5 балів);
*на дивані або кріслі (2 бали);
* тобі однаково , де займатися(2 бали);
3. Твоя звичка під час занять:
*слухати музику (2 бали);
*займатися в повній тиші(4бали);
*чути все , що відбувається вдома , на вулиці (1 бал);
4. Ти запам’ятовуєш новий матеріал , якщо :
* вимовляєш його вголос( 4 бали );
* читаєш про себе (3 бали);
* це залежить від матеріалу , який необхідно запам’ятати (4 бали).
5.Щоб вивчити що – небудь напам’ять ( правильно , вірш тощо), доводиться вчити :
* увечері напередодні заняття , повністю (0балів);
*ділити матеріал на частини і заучувати поступово протягом дня ( з бали);
* вчити матеріал повністю за кілька днів до занять , а потім тільки повторювати його ( 5 балів).
6. Виконуючи домашнє завдання , ти :
* вчиш один предмет за іншим , без пауз (1бал);
* робиш короткі перерви залежно від утоми ( 5 балів);
* зробивши один предмет , займаєшся чимось іншим , а вже потім знову за навчання ( 4 бали).
7. До початку домашніх завдань ти:
* скаржишся , що багато задали , що матеріал складний ( 0 балів);
*продумуєш послідовність виконання завдання і готуєш все навчальне приладдя заздалегідь( 4 бали);
* плануєш , чим займешся після виконання домашнього завдання ( 1 бал).
8. Якщо ти не встиг виконати письмове домашнє завдання , то:
* вранці прокидаєшся на годину раніше , щоб його зробити ( 4 бали);
*сподіваєшся , що не запитають (0балів);
* списуєш в однокласника перед уроком ( 0балів).
Підбиття підсумків анкетування
Набрано менше 14 балів .
На жаль , тобі ще потрібно навчитися усвідомлено ставитися до виконання домашніх завдань, у яких ти бачиш тільки нудний обов’язок . Але поки не вигадали нової методики навчання , то тобі знадобляться деякі поради з виконання домашніх завдань від дорослих.
Набрано від 15до 24 балів.
Виконання завдань сприймається тобою як необхідна частина навчання , але витрачається на цю роботу занадто багато часу й зусиль . Тому до вечора ти стомлюєшся . Тобі також будуть корисними поради педагога.
Більше 25 балів.
Тебе можна вважати ідеальним учнем , якщо тільки ти був щирим , відповідаючи на запитання.

01.03.2011, 19:09 --------------------------

Категория: Методичний порадник | Добавил: Завуч | Теги: завдання, домашнє, освіта, якість Просмотров: 10489 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 2.7/6
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:

Поділитися посиланням на цю сторінку в:

Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 4
Гостей: 4
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг