Головна » Матеріал для завантаження » ДОВІДНИК ВЧИТЕЛЯ » Методичний порадник

Проект положення про групу продовженого дня у загальноосвітніх навчальних закладах
05.07.2012, 16:54 1.2.    Це Положення встановлює порядок комплектування та організацію діяльності груп продовженого дня в загальноосвітніх навчальних закладах.
1.3.    Групи продовженого дня в системі загальної середньої освіти організовуються на підставі постанови Кабінету Міністрів України ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬від 14 червня 2000 року № 964 «Про затвердження положення про загальноосвітній навчальних заклад» (п. 7, п. 11 Положення) та постанови Кабінету Міністрів України ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬від 20 січня 1997 року № 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами» (п. 18, п. 19 Переліку).
1.4.    Групи продовженого дня є постійно діючими та здійснюють свою діяльність у період навчального року.
        
2. Основні завдання створення груп продовженого дня
 для загальноосвітнього навчального закладу

Метою організації групи продовженого дня як однієї з форм навчального процесу є створення цілісної системи, що забезпечує соціальний захист учнів та оптимальні умови для учнів початкової та основної ланок загальноосвітніх навчальних закладів  відповідно до їх вікових та індивідуальних здібностей, рівня актуального розвитку, стану соматичного та нервово-психічного здоровۥя.
Основними завданнями функціонування групи продовженого дня є:
- організація щоденних занять з самопідготовки під керівництвом педагога;
- надання допомоги родині у вихованні їхніх дітей;
- створення сприятливих умов та кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків, у виконанні навчальних завдань та в усуненні прогалин у знаннях;
- сприяння фізичному розвитку дітей;
 - організація заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоровۥя учнів;
- розвиток інтересів, здібностей та обдарувань учнів, виховання у них допитливості та інтересу до знань;
- організація дозвілля;
- формування перших трудових навичок  в учнів.

3. Порядок відкриття та комплектування
груп продовженого дня
3.1. Групи продовженого дня в системі загальної середньої освіти створюються для учнів 1-4 та 5-9 класів за наявності необхідної навчально-матеріальної бази і за умови, що їх організація не призводить до збільшення змінності занять у школах міста чи села.
3.2. Рішення про відкриття груп продовженого дня приймаються засновником загальноосвітнього навчального закладу.
 3.3. Групи продовженого дня у своїй діяльності керуються Статутом середньої загальноосвітньої школи і цим Положенням.
3.4. Відносини між загальноосвітнім навчальним закладом і батьками або особами, які їх замінюють, з усіх питань організації роботи навчального закладу повного дня та групи продовженого дня регулюються цим Положенням.
3.5. Групи продовженого дня функціонують  у загальноосвітніх навчальних закладах (далі - навчальні заклади) усіх  типів і форм власності.                                                                                                                                          
3.6. Підставою для організації роботи загальноосвітнього навчального закладу повного дня та групи продовженого дня є:
-    необхідна кількість заяв батьків або осіб, які їх замінюють;
-    необхідна матеріально-технічна база;
-    умови для організації денного відпочинку (сну) першокласників;
-    можливості для організації харчування у залежності від тривалості перебування учнів у групі продовженого дня;
-    наказ директора навчального закладу;
-    погодження місцевого органу управління освітою.
3.7. Зарахування в групи продовженого дня та їх відрахування з групи продовженого дня здійснюється наказом директора загальноосвітнього навчального закладу на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють.
3.8. Заяви про зарахування дітей у групи продовженого дня приймаються, як правило,  до 5 вересня.
3.9. Групи продовженого дня комплектуються як правило з учнів одного класу. Така група/клас-група має найбільші потенціальні можливості для раціональної організації навчально-виховного процесу.
Групи продовженого дня можуть комплектуватися також з учнів двох або кількох класів однієї паралелі.
У школах з малою наповнюваністю учнів (малокомплектна школа) групи продовженого дня можуть комплектуватися з учнів декількох класів різних паралелей.
3.10. Наповненість групи продовженого дня не повинна бути більшою 30 учнів.
3.11. Наповненість груп продовженого дня для дітей, які потребують корекції  фізичного та (або) розумового розвитку, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах, має відповідати вимогам щодо наповнюваності класів, визначеної законодавством для осіб з особливостями психофізичного розвитку в залежності від нозологій (стану здоровۥя).
3.12. Місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення про комплектування груп продовженого дня з меншою наповнюваністю.

4. Організація діяльності груп продовженого дня

4.1. Контингент  учнів (вихованців), які відвідують групи продовженого дня ураховується в статистичних звітах тих шкіл, де вони навчаються постійно та не відраховуються зі складу учнів навчального закладу, до якого вони зараховані.
4.2. Кількість працівників загальноосвітнього навчального закладу з продовженим днем визначається у відповідності з типовими штатами загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, І-ІІ ступенів, І-ІІІ ступенів.
4.3. Роботу у групах продовженого дня здійснюють педагогічні працівники, які мають відповідну педагогічну освіту (середню спеціальну або вищу; бакалавра або магістра). Склад педагогічних працівників затверджується наказом директора навчального закладу.
4.4.    Плани роботи груп продовженого дня складаються у відповідності з робочими навчальними планами, затвердженими директором навчального закладу, за якими організовується навчально-виховний процес у відповідних класах.
Плани роботи груп продовженого дня погоджуються (письмово) з керівником загальноосвітнього навчального закладу.
4.5. Групи продовженого дня функціонують відповідно до режиму, який розглядається педагогічною радою загальноосвітнього навчального закладу, обговорюється на засіданні батьківського комітету і затверджується директором навчального закладу.
4.6. Позакласна і позашкільна робота у групах продовженого дня є органічною частиною всієї системи навчально-виховного процесу школи, що забезпечує єдність виховання і навчання, різнобічний розвиток творчої, суспільно корисної діяльності учнів.
У режимі груп продовженого дня організовується робота гуртків, секцій, факультативів, екскурсійно-туристична діяльність та всі види діяльності, які забезпечують можливість взаємодії з позашкільними установами.
4.7. Учні під час перебування в групі продовженого дня можуть брати участь у конкурсах, олімпіадах та в інших заходах шкіл та позашкільних закладів.
4.8. Режим групи продовженого дня може змінюватися як за часом, так і за змістом, у залежності від кількості уроків та заходів, які проводяться вчителями та вихователями, за винятком часу, який відводиться на харчування дітей.
4.9. З метою забезпечення успішної підготовки учнями домашніх завдань, розвитку дитячої творчості і поліпшення роботи з естетичного і фізичного виховання дітей керівники шкіл з групами продовженого дня можуть залучати до виховної роботи вчителів, керівників гуртків, а також спеціалістів позашкільних установ і організацій.
4.10. Тривалість роботи групи продовженого дня визначається запитами батьків або осіб, які їх замінюють, але може бути не більшою 6 годин на день та 30 годин на тиждень.
Режим дня має забезпечувати науково-обгрунтоване поєднання оздоровлення, навчання, праці, відпочинку дітей з урахування тривалості  перебування їх у групі продовженого дня
4.11. Режим групи продовженого дня передбачачає:
прогулянку на свіжому повітрі не менше, ніж  1,5 години;
виконання домашніх завдань у 2-му класі - 45 хв; у 3 класі - 1 година 10 хв; 4 класі - 1 год. 30 хв; у 5-6-му класах - 2 години 30 хв; у 7-9 класах - 3 години;
харчування;
спортивні заняття, тривалість яких повинна бути не менше, 35 хв для 1 класу, 40 хв для 2 класу, 45 хв для 5-9 класів;
 заняття за інтересами;
 суспільно-корисну працю;
 денний відпочинок (сон) для  учнів 1 класу, тривалість якого складає не менше 1,5 год.
4.12. Відповідно до тривалості перебування учнів у групі продовженого дня організовується одно/дворазове харчування.
4.13. Під час канікул групи продовженого дня функціонують у загальноосвітніх навчальних закладах для тієї частини учнів, яка цього потребує.
4.13. Організацію діяльності учнів груп продовженого дня, планування їх роботи, ведення встановленої документації, здійснює вихователь.
4.14. Контроль за організацією діяльності гру продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу здійснює його керівник.
4.15. На вихователів груп продовженого дня поширюються пільги і переваги, порядок пенсійного забезпечення і тривалість чергових відпусток, установлених для вчителів загальноосвітніх шкіл.
4.16. Режим роботи вихователів груп продовженого дня встановлюються директором школи відповідно до режиму роботи школи.
4.17. Навантаження та функціональна розстановка педагогічних кадрів у групах з урахуванням умов роботи конкретної школи та розподілу часу на різні види діяльності учнів здійснюються адміністрацією загальноосвітніх навчальних закладів за погодженням  профспілковим комітетом.
4.18. Педагогічне керівництво групами здійснюється двома шляхами: групи очолюють вихователі, які ведуть групи, а в години продовженого дня обов’язки розподіляються між учителями, вихователями та залученими до роботи з учнями спеціалістами позашкільних установ і організацій.
           В основному групи ведуть вихователі – педагогічні працівники з вищою або середньою спеціальною педагогічною освітою. Вони ефективно проводять самопідготовку, надають кваліфіковану допомогу учням у виконанні навчальних завдань, в усуненні прогалин у знаннях окремих вихованців.
          Групи з учнів основної школи очолюють вчителі-предметники. Деякі з них працюють вихователями у групах учнів основної школи, добре ознайомлені з вимогами навчальних програм, змістом підручників і набули досвіду проведення пізнавальної, виховної і оздоровчої роботи з учнями в позаурочний час.
4.19. Оплата праці педагогічних працівників груп продовженого дня здійснюється відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України.
Оплата праці спеціалістів підприємств, установ і організацій для роботи в школах з продовженим днем і групах  продовженого дня проводиться за рахунок ставок вихователів на умовах погодинної оплати у відповідності з Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

5. Організація побуту вихованців групи продовженого дня

5.1. В групі продовженого дня поєднується рухова активність учнів на повітрі (прогулянка, рухливі чи спортивні ігри, навчально-дослідна робота на пришкільних ділянках) до початку самопідготовки за їх участю, у позанавчальних заходах – після самопідготовки.
5.2. У загальноосвітньому навчальному закладі організується для вихованців групи продовженого дня за установленими нормами гаряче харчування за кошти батьків.
Окрім того, для організації харчування можуть використовуватися продовольчі, сільськогосподарські продукти, вирощені на пришкільних ділянках.
Пільги по наданню харчування за рахунок місцевого бюджету встановлюються нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування.
5.3. Для роботи групи продовженого дня з урахуванням розкладу навчальних занять можуть використовуватися навчальні кабінети, спортивна та актова зали, читальна зала бібліотека та інші приміщення загальноосвітнього навчального закладу.
Порядок використання приміщень і відповідальність за збереження навчального обладнання покладаються на вихователя та педагогічного працівника, відповідального за проведення навчального чи іншого заняття з вихованцями.
5.4. Медичне обслуговування вихованців групи продовженого дня забезпечується медичними працівниками загальноосвітнього навчального закладу.
5.5. Предмети особистої гігієни повинні придбаватися батьками учнів і зберігатися у визначеному місці.

6. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу групи продовженого дня

6.1. Права і обов’язки  учасників навчально-виховного процесу групи продовженого дня визначаються Статутом загальноосвітнього навчального закладу і Правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами поведінки учнів, даним Положенням.
6.2. Директор школи
несе відповідальність за створення необхідних умов для роботи груп продовженого дня та загальну організацію навчально-виховного процесу;
приймає на посаду вихователя ГПД, а також  звільняє вихователя від займаної посади;
приймає спеціалістів інших установ для роботи в групах продовженого дня за домовленістю з керівниками цих установ;
забезпечує охорону життя і здоровۥя дітей;
затверджує режим роботи груп продовженого дня;
організовує харчування і відпочинок учнів;
приймає спеціалістів підприємств, установ і організацій для роботи в групах  продовженого дня.
6.3. Заступник директора з навчально-виховної роботи
організовує методичну роботу з вихователями, вчителями, керівниками гуртків груп продовженого дня;
здійснює контроль за станом роботи груп продовженого дня;
 перевіряє ведення журналу групи продовженого дня;
у тісній взаємодії з класними керівниками/класоводами організовує позакласну та позашкільну роботу з вихованцями груп продовженого дня;
планує її та здійснює контроль за реалізацією планів;
надає методичну допомогу вчителям та вихователям;
залучає установи культури, дитячі виховні установи та громадськість до виховної роботи з дітьми.
6.4. Вихователь
відповідає за збереження життя та здоровۥя учнів;
відповідає за стан і організацію навчально-виховної роботи у закріпленій за ним групі;
прищеплює учням любов до праці, високі моральні якості, навички культурної поведінки;
вчить як додержувати правил особистої гігієни;
забезпечує ефективне виконання всіх елементів режиму групи продовженого дня;
організовує своєчасне приготування учнями домашніх завдань;
допомагає учням у навчанні та розумній організації дозвілля;
здійснює разом з медичним працівником заходи, які сприяють здоровۥю і фізичному розвитку дітей;
 підтримує тісний звۥязок з учителями, медичними працівниками, батьками вихованців;
веде журнал групи продовженого дня.
Вчителі і вихователі співпрацюють у педагогічному творчому союзі.
6.5. Учні, які перебувають у групах продовженого дня, є учасниками навчально-виховного процесу одного із навчальних закладів. Їх права та обов’язки визначаються  Законами України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту” та іншими нормативно-правовими актами.
Окрім того, вони беруть участь у самоврядуванні групи продовженого дня, організовують чергування у групі, підтримують свідому дисципліну.


05.07.2012, 16:54 --------------------------

Категория: Методичний порадник | Добавил: yrok | Теги: проект, положення Просмотров: 9690 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 1
Гостей: 1
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг