Головна » Матеріал для завантаження » ДОВІДНИК ВЧИТЕЛЯ » Методичний порадник

Самоосвітня діяльність молодших школярів – запорука якісної освіти
(5.84 Mb) ] 15.12.2016, 14:14 Самоосвітня діяльність молодших школярів – запорука якісної освіти.
(Семінар-практикум для вчителів початкових класів)
Серед вчителів на сьогоднішній день все ще залишаються популярними семінари - практикуми, як одна з ефективних форм підвищення фахової та педагогічної майстерності. Адже під час семінару кожен педагог може не тільки винести на розсуд своїх колег власні наробки, але почути думки інших учителів з певного питання, попрацювати разом з ними, знайти спільне рішення, відкрити для себе нові горизонти .
Мета семінару:
• визначити основні завдання самоосвітньої діяльності молодших школярів;
• накреслити шляхи реалізації самоосвітньої діяльності учня початкової школи;
• створення сприятливого освітнього простору для розвитку та самоствердження кожної дитини;
• поділитися практичними наробками щодо організації самоосвітньої діяльності молодших школярів.
План проведення семінару-практикуму:
8.00-8.30 прибуття учасників семінару
8.30 – 8.50 виступ привітання директора школи Коссе О.С.
8.50 – 9.30 практична частина: ознайомлення зі змістом роботи вчителів початкових класів із проблемного питання семінару
Заступник директора з НВР.
9.40 – 10.20 відвідування уроків
Урок математики 2-А клас – учитель Рудова Т.В.
Урок-презентація «Я і Україна» 3-Б клас – учитель Мармур В.В.
Урок позакласного читання 4-А клас – учитель Афендулова Л.П.
Розвиток зв’язного мовлення 2-Б клас - учитель Памбук І.С.
Урок читання 1-А клас – учитель Хаджинова С.В.
Урок «Я і Україна» (природознавство)- учитель Папу С.В.
Урок математики 3-А клас – Кириленко Т.В.
10.50 -12.30 зустріч за «круглим столом» Теорія і практична реалізація теми семінару.
12.30 – 13.00 підведення підсумків семінару

Шановні колеги!
Перед сучасною школою, а значить і перед кожним з нас, постає низка питань пов’язаних з самоосвітою учнів: - визначити завдання і зміст роботи школи щодо розвитку самоосвітньої діяльності школярів;
- коли і з чого починати цей процес;
- знайти оптимальну міру в співвідношенні систематичного навчання та навчальної самостійної діяльності школярів;
- які умови треба створити, щоб навчання стимулювало й готувало школярів до самоосвіти ?
Але спочатку давайте згадаємо визначення поняття самоосвіта, з яких компонентів складається самоосвітня діяльність
(групи виконують завдання).
1.Побудувати асоціативний кущ, визначити поняття «самоосвіта» (з яких компонентів складається самоосвітня діяльність).
Презентація групової роботи
.Самоосвіта – це процес оволодіння знаннями за ініціативою самої особистості відносно предмета знань у зручний для неї час і контрольований самою особистістю.
Залежно від сформованості навичок учнів розрізняються такі рівні самоосвіти:
• учні надають перевагу роботі під керівництвом учителя. Зміст такої діяльності випадковий, а організація стихійна. Учні ще не володіють умінням самостійно працювати;
• у центрі самоосвітньої діяльності переміщується самостійне пізнання. Рівень пізнавальних умінь підвищується, учень виявляє наполегливість, старанність, бореться зі своїми невміннями, зміст самоосвіти стає більш спрямованим.
• у результаті систематичної « пізнавальної » діяльності виробляються навички самоаналізу виконаної роботи, співвідношення її результатів із поставленими завданнями, більш економного використання часу, відкидання або спрощення зайвих і складних видів роботи.
До конкретних педагогічних завдань в цьому плані можна віднести:
• формування довільних компонентів діяльності дитини;
• формування просторових уявлень;
• розвиток навичок самостійної творчої роботи;
• розвиток уваги школярів;
• формування адекватної самооцінки.

У розвитку самоосвітніх умінь виділяють такі рівні:
Підготовчий . Це уміння здійснювати первинну обробку навчального матеріалу , складати плани, ставити експерименти за прямими вказівками вчителя.
Перший рівень. Уміння вибирати спосіб дії і застування його в роботі над додатковими джерелом.
Другий рівень. Уміння здійснювати самоосвітні дії у пошуковій та пізнавальній діяльності. Це уміння бачити проблему , знайти гіпотезу , довести її ,зробити висновок.
Третій рівень. Володіння навиками пошукової самоосвітньої діяльності , яка здійснюється на основі вивчення матеріалу та широкого залучення додаткових джерел. Це вміння самостійно бачити проблему, формулювати її, знаходити шляхи вирішення роботи висновки та узагальнення.
Пропоную звернути увагу на діяльність учнів саме початкової школи і визначити особливості їх самоосвітньої діяльності .
( групи виконують ІІ завдання )
Які особливості самоосвітньої діяльності саме в учнів початкової школи.
Презентація колективної групової роботи
Так позиція учня в самоосвітній діяльності – це позиція суб’єкта, що усвідомлює в більшій чи меншій мірі значимість цього процесу саме для себе. Аналіз самоосвіти учнів дає можливість виділити в ній ті етапи , які притаманні будь-якій діяльності .
Закінчити ланцюжок діяльності учнів в процесі самоосвіти.
Виділіть, на вашу думку , головну ділянку в ньому. Доведіть свій вибір.
(групи виконують ІІІ завдання)
Презентація колективної групової роботи
Самоосвіта не може бути успішною, якщо не озброїти учнів системою вмінь та навичок навчальної праці – починати від уміння читати й писати до самостійного планування роботи, здійснення самоконтролю за її виконанням та внесення наступних коректив. Від сформованості цих умінь в значній мірі залежить навченість школярів , темпи отримання, переробки та засвоєння ними технічної чи наукової інформації і в кінцевому підсумку – якість їх знань.
А усвідомлення себе як особистості, визначення своїх ідеалів, життєвих планів, своїх можливостей і сподівань, є головною лінією розвитку спонукальних сил самоосвіти.
Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновки.
Таким чином, проблема формування готовності до самоосвіти зводиться до виховання в особистості прагнення до постійного вдосконалення знань , умінь самостійно здійснювати пізнання та організовувати його. Тому проблема підготовки учнів до самоосвіти ,її розв’язування на сучасному рівні – це розв’язання проблеми оволодіння всіма компонентами самоосвітньої діяльності. Оволодіння ж будь – якими з цих компонентів ще не забезпечує можливості залучення до освітньої діяльності.
Самоосвітня діяльність учнів ґрунтується на сукупності декількох «само»-
 Самооцінка – вміння адекватно оцінити свої можливості;
 Самооблік – вміння брати до уваги наявність своїх якостей;
 Самоорганізація – вміння організовувати свою діяльність, знати джерело пізнання , відповідні форми роботи, планувати роботу, організовувати робоче місце;
 Самовизначення – вміння знайти, визначити своє місце в житті, усвідомити свої інтереси, прагнення;
 Самореалізація – реалізація своїх можливостей;
 Самокритичність – вміння критичного всебічно оцінювати досягнення та недоліки власної роботи;
 Самоконтроль – здатність систематично контролювати свою діяльність;
 Самовиховання та саморозвиток – як результат самоосвіти.

Один із головних завдань самоосвіти є розвиток розумових здібностей школярів:
Завдання можна забути , а вміння мислити назавжди залишається з людиною.
Мислення здійснюється за допомогою особливих дій і операцій над раніше отриманими знаннями, образами уявлень та інших результатів пізнання з досвіду дитини. Таким найпростішими операціями мислення є:
 Порівняння
 Аналіз
 Аналогія
 Виділення головного
 Систематизація
 Узагальнення, доказ та спростування тощо
Та сьогодні хотілося б звернути увагу на прийоми вироблення продуктивного творчого мислення у дітей та структурні елементи самоконтролю, без яких неможливий сам процес самоосвіти.
( групи виконують ІV завдання )
Назвіть прийоми вироблення продуктивного, творчого мислення у дітей.
Презентація колективної групової роботи

Основні напрямки цієї роботи ось які:
Впровадження та пошук нових прийнятих форм самоосвіти в практику.
Треба заохочувати дітей до самоосвіти: вимагати елементи самоосвіти в повсякденний навчальний процес:
- намагатися організовувати самостійне засвоєння учнями частки матеріалу на уроках і вдома;
- відшуковувати і застосовувати такі методи і прийоми, які найефективніше реалізують навчальні та виховні завдання.
Сьогодні навчальний шкільний процес найменше зорієнтований на самоосвіту учнів через те, що відсутні підручники та навчальні посібники, які б могли бути використані для самоосвіти. Та все ж більшість педагогів розуміють, що самоосвіта повинна бути невід’ємною складовою частиною навчального процесу в школі, якщо ми хочемо виховати активну, творчу особистість. Та ми добре розуміємо, що робота над формуванням, розвитком потреб та навичок самоосвіти учнів може мати успіх тільки за умови залучення до неї всього педколективу, учнів та їхніх батьків.
Саме цю діяльність ми розглянемо в 5 завданні.
(групи виконують V завдання)
Діяльність вчителя в організації самоосвіти учнів. Вивчення теорії самоосвітньої діяльності учнів передбачає …
Презентація колективної діяльності
Добре відомо також, що особистісно орієнтований підхід у навчанні дітей є одним з найважливіших чинників успішного навчального процесу.
Готуючись до уроку, вчителі підбирають цікавий матеріал, який розрахований на різні рівні самостійності учнів. Особливо це стосується уроків математики, читання, природознавства, де широко використовуються різнорівневі, диференційовані завдання, як на уроках так і в домашній роботі. Слабкі діти відповідають у межах підручника, а сильніші доповнюють їхні відповіді, виконують творчі завдання. Таким чином учні цікавляться більше матеріалом, охоче беруть додаткові нестандартні завдання, в них поступово формується бажання більше знати. Звичайно, при цьому широко використовуються вчителем методи заохочення, похвали, оцінки.
Ми намагаємося, щоб учні стали не об’єктами, а суб’єктами навчання: вміли побачити, поставити проблему, у предметній дискусії змогли обрати правильний варіант відповіді, потім довести правильність своїх міркувань чи вимовитись від хибних, навчилися аналізувати причини помилок, здійснювати самоконтроль.
Великі можливості, на нашу думку, щодо роботи над розвитком самоосвіти учнів,має зміна характеру домашніх завдань шляхом внесення елементів творчості та самостійної діяльності. Важлива роль у формуванні вмінь займатися самоосвітою відіграє позакласна навчально-виховна робота. Сюди можна внести заняття гуртків, проведення конкурсів, предметних тижнів, олімпіад, вікторин, випуски стінгазет, виставки творчих робіт то що.
Озброєння учнів набором навчальних прийомів необхідних для самоосвіти – це другий напрямок роботи педагога:
А) формування загалнонавчальних знань та вмінь вимагає від учнів оволодіння технікою письма і читання, навичками усного і писемного мовлення, уміння працювати з книгою, сприймати інформацію на слух; складати план; вмити робити аналіз умови та рішення задачі.
Розв’язуючи це завдання, слід намагатися допомогти учням порадою або скласти відповідні рекомендації: «Як вивчити вірш», «Розв’язуй задачу так », «Як правильно підготувати домашнє завдання», «Як працювати з підручником», прагнути дати учням якомога більше можливостей вправлятися в закріплені або розвитку навчальних навичок;
Б) розвиток навичок самостійності у навчальній праці треба зробити головним принципом кожного уроку;
В) вміння розумової діяльності досягається шляхом включення у навчальний процес спеціальних завдань: ділення тексту на частини і знаходження головної ідеї в них; аналіз умови та рішення задачі; уроки та хвилини спілкування з книгою; складання плану, відповіді на запитання тощо.
Г) уміння та навички самореалізації навчальної діяльності учнів передбачають наявність в них достатньо сформованих умінь та навичок, а саме: організацію робочого місця, вибір форми самоосвіти, самоосвітньої роботи.
Ми намагаємося, щоб учні стали не об’єктами, а суб’єктами навчання: вміли побачити, поставити проблему, у предметній дискусії змогли обрати правильний варіант відповіді, потім довести правильність своїх міркувань чи вимовитись від хибних, навчилися аналізувати причини помилок, здійснювати самоконтроль.
Великі можливості, на нашу думку, щодо роботи над розвитком самоосвіти учнів,має зміна характеру домашніх завдань шляхом внесення елементів творчості та самостійної діяльності. Важлива роль у формуванні вмінь займатися самоосвітою відіграє позакласна навчально-виховна робота. Сюди можна внести заняття гуртків, проведення конкурсів, предметних тижнів, олімпіад, вікторин, випуски стінгазет, виставки творчих робіт то що.
Озброєння учнів набором навчальних прийомів необхідних для самоосвіти – це другий напрямок роботи педагога:
А) формування загалнонавчальних знань та вмінь вимагає від учнів оволодіння технікою письма і читання, навичками усного і писемного мовлення, уміння працювати з книгою, сприймати інформацію на слух; складати план; вмити робити аналіз умови та рішення задачі.
Розв’язуючи це завдання, слід намагатися допомогти учням порадою або скласти відповідні рекомендації: «Як вивчити вірш», «Розв’язуй задачу так », «Як правильно підготувати домашнє завдання», «Як працювати з підручником», прагнути дати учням якомога більше можливостей вправлятися в закріплені або розвитку навчальних навичок;
Б) розвиток навичок самостійності у навчальній праці треба зробити головним принципом кожного уроку;
В) вміння розумової діяльності досягається шляхом включення у навчальний процес спеціальних завдань: ділення тексту на частини і знаходження головної ідеї в них; аналіз умови та рішення задачі; уроки та хвилини спілкування з книгою; складання плану, відповіді на запитання тощо.
Г) уміння та навички самореалізації навчальної діяльності учнів передбачають наявність в них достатньо сформованих умінь та навичок, а саме: організацію робочого місця, вибір форми самоосвіти, самоосвітньої роботи.
Ми намагаємося, щоб учні стали не об’єктами, а суб’єктами навчання: вміли побачити, поставити проблему, у предметній дискусії змогли обрати правильний варіант відповіді, потім довести правильність своїх міркувань чи вимовитись від хибних, навчилися аналізувати причини помилок, здійснювати самоконтроль.
Великі можливості, на нашу думку, щодо роботи над розвитком самоосвіти учнів,має зміна характеру домашніх завдань шляхом внесення елементів творчості та самостійної діяльності. Важлива роль у формуванні вмінь займатися самоосвітою відіграє позакласна навчально-виховна робота. Сюди можна внести заняття гуртків, проведення конкурсів, предметних тижнів, олімпіад, вікторин, випуски стінгазет, виставки творчих робіт то що.
Озброєння учнів набором навчальних прийомів необхідних для самоосвіти – це другий напрямок роботи педагога:
А) формування загалнонавчальних знань та вмінь вимагає від учнів оволодіння технікою письма і читання, навичками усного і писемного мовлення, уміння працювати з книгою, сприймати інформацію на слух; складати план; вмити робити аналіз умови та рішення задачі.
Розв’язуючи це завдання, слід намагатися допомогти учням порадою або скласти відповідні рекомендації: «Як вивчити вірш», «Розв’язуй задачу так », «Як правильно підготувати домашнє завдання», «Як працювати з підручником», прагнути дати учням якомога більше можливостей вправлятися в закріплені або розвитку навчальних навичок;
Б) розвиток навичок самостійності у навчальній праці треба зробити головним принципом кожного уроку;
В) вміння розумової діяльності досягається шляхом включення у навчальний процес спеціальних завдань: ділення тексту на частини і знаходження головної ідеї в них; аналіз умови та рішення задачі; уроки та хвилини спілкування з книгою; складання плану, відповіді на запитання тощо.
Г) уміння та навички самореалізації навчальної діяльності учнів передбачають наявність в них достатньо сформованих умінь та навичок, а саме: організацію робочого місця, вибір форми самоосвіти, самоосвітньої роботи.
У дітей, які приходять до школи, ще не сформована саме навчальна діяльність. Спочатку вони оволодівають знаннями і вміннями у спільній діяльності з учителем. Щоб організувати таку діяльність, педагоги застосовують різноманітні дидактичні засоби зміст навчального матеріалу, слово, унаочнення, гру; спеціально обрані методи, прийоми навчання, засоби організації навчальної діяльності учнів.
Найефективнішими засобами на першому етапі є гра, наочність, слово вчителя і колективні форми роботи.
На другому етапі ефективні евристичне бесіда, діалог, завдання проблемного характеру.
Під час закріплення знань та відпрацювання вміння адекватними є засоби, що спонукають учнів до активної самостійної діяльності складання опорних схем, таблиць, пам’яток, в виконання вправ різного ступеня складності.
На цьому етапі система дидактичних засобів має відповідати такими вимогам: забезпечити учням можливість діяти не тільки в знайомій ситуації, а й стимулювати самостійність дітей, активізувати кожен компонент уміння.
Стимулювання та заохочення самоосвіти школярів:
- займатися пропагандою самоосвіти серед учнів, популяризацію знань;
- цікавість до знань, самоосвіти, як відомо, формулюють дні захисту знань, читацькі конференції, виставки книжкових новин, інтелектуальні конкурси. У кожному кабінеті є стенди-паради “Слушні паради”, “Учись учитися”, “У світі цікавого”тощо.
Та будь-який вплив учителя, як підтверджує практика, тільки тоді є дійсним та ефективним, коли він співзвучний внутрішнім потребам школяра, коли цей вплив викликає їх власну активну діяльність, спрямовану на досягнення поставлених завдань, тобто на самовиховання. А самовиховання можливе лише на основі самопізнання та самоосвіти. Ось як про це мудро сказав В.О. Сухомлинський: ”Найвитонченіші методи і прийоми виховання та навчання залишаться марними, якщо вони же приведуть до того, щоб людина подивилася на саму себе, замислилася над власною долею”.
Література
1. Концепція загальної середньої освіти (12- річна школа)
2. Національна доктрина розвитку освіти.
3. Бухлова Н.В. Організація самоосвітньої діяльності учнів.- Харків: Основа.-2003.
4. Савченко О.Я. «Виховний потенціал початкової освіти» К.:Богданова А.М., 2009.
5. Рибалко Л.Д. Педагогическое руководство самообразования учащихся //Педагогічна скарбниця Донеччини».-2001.- №1-2.
6. Буряк В.К. формування у школярів потреби в самоосвіті //Рідна школа.-2000.- № 9.
7. Турбовський Я.С. Средства и методи педагогіческого действия. М.,1980.
8. Сухомлинский В.О. Сто советов учителю.-К.: Рад.школа,1984.
(5.84 Mb) ] 15.12.2016, 14:14 --------------------------

Категория: Методичний порадник | Добавил: granitshkola6395 Просмотров: 2090 | Загрузок: 336 | Рейтинг: 0.0/0
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 1
Гостей: 1
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг