Головна » Матеріал для завантаження » КЛАСНОМУ КЕРІВНИКОВІ » ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

Характеристика учня 1 класу (за рівнем засвоєних знань)
02.06.2015, 18:29

 

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

 

                   На кінець навчального року  учениця  показала високий рівень уміння читати. Вона читає плавно, правильно цілими словами, виразно. Швидкість читання -.......слів. Самостійно, в логічній послідовності переказує невеликий текст, розуміє основну думку тексту. Правильно називає персонажів твору, висловлює оцінні судження щодо поведінки, вчинків героїв. Розрізняє казку, вірш, оповідання та правильно наводить приклади кожного жанру. Знає напам’ять програмові вірші та вміє виразно їх декламувати.

                  При оцінюванні рівня сформованості  знань з рідної мови  учениця  показала високий рівень. Вона вправно будує  усні розповіді за картиною, опорними словами і зачином. Описує нескладні предмети за зразком, будує найпростіші міркування за даним початком і зразком. Будова речень в текстах граматично правильна, між реченнями є логічні зв’язки.  Допускає 1-2 помилки у побудові речень або вживанні слів, немає орфографічних помилок на вивчені правила. Диктанти пише чітко, охайно з дотриманням правильного накреслення літер та їх сполучень. Інколи припускається 1 негрубої помилки. Техніка письма відпрацьована. Письмо плавне. Рукописний текст легко читається. Темп письма задовольняє процес роботи на уроці. Самостійно контролює всі гігієнічні правила письма. Дотримується всіх правил ведення зошита. Культура оформлення робіт в зошиті належна, допускається 1-2 грубі помилки.

                  Щодо  навчального матеріалу з математики  учениця показала високий рівень  його засвоєння. Вона вміє вимірювати і креслити відрізки, знаходити периметр многокутника, будувати геометричні фігури на папері в клітинку. Учениця для розв’язку  математичних завдань використовує раціональні способи і прийоми, пропонує нові шляхи розв’язку складених математичних задач на 2 дії, правильно висловлює математичні міркування. Вона досконало знає таблиці складу чисел, арифметичних дій, а саме додавання та множення.  Безпомилково використовує ці знання під час розв’язування математичних завдань. Письмові роботи виконує чітко, відхилень від вимог до оформлення немає. Накреслення букв та цифр у роботі правильне. Інколи припускається 1 грубої чи 1 негрубої помилки.

                  На уроках природознавства   учениця  правильно відповідала на всі запитання, показала, що може застосувати здобуті знання в нестандартних ситуаціях, пояснити найпростіші закономірності природних явищ. Учениця легко сприймає творчі завдання, що вміщені у зошиті та підручнику.

                   Учениця   має уявлення про різні види технічної творчості. Виявляє позитивне ставлення до праці при наявності завдань пошукового типу з технічного і художнього конструювання. Віддає перевагу творчим завданням за власним задумом. Художньо – образне мислення високо розвинуто.

                 Учениця   виконує фізичні вправи та контрольні навчальні нормативи на високому рівні.

 

Директор школи ____________________________ П.І.Б.

Класний керівник ___________________________П.І.Б.

 

                                           

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

                                                                            учня 1 -     класу

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

 

На кінець навчального року учень показав середній  рівень уміння читати. Читає плавно складами, усвідомлює фактичний зміст лише з допомогою вчителя. Темп читання ......... слів за хвилину, що  на 5 – 7 слів нижче  від нормативного. Припускається 3-5 мовних помилок. Під час переказу твору зосереджує увагу лише на подіях, хоч не завжди, розуміє, як вони між собою пов’язані. Учень точно, як у тексті, називає окремих персонажів, може з допомогою вчителя розрізнити основні жанри вивчених творів. Під час декламування віршів напам’ять припускається мовних помилок, а також помиляється в інтонуванні кінця речень.

              При  оцінюванні рівня сформованості  знань з рідної мови учень показав середній рівень. Школяр будує розповіді за картиною, опорними словами, описи нескладних предметів, які відзначаються певною зв’язністю, але збідненим змістом. Неповно розкриває головну думку, є недоліки в структурі тексту, допускає 6-8 орфографічних помилок, або помилок у побудові речень. Диктанти пише розбірливо, але неохайно, з відхиленнями в накресленні літер. Допускає 5-7 помилок. Техніка письма сформована, але не повністю (часто міняє положення руки). Букви у тексті переважно рівномірні., але є значна кількість відхилень у написанні букв та їх поєднань Дотримується гігієнічних правил письма частіше під контролем учителя, ніж самостійно. Письмові роботи в зошиті виконує з частими відступами від правил їх оформлення, допускає 5-7 орфографічних та пунктуаційних помилок.

              Щодо  навчального матеріалу з математики учень показав середній рівень  його засвоєння. Він знає десятковий склад чисел, вміє записувати двоцифрові числа у вигляді суми розрядних доданків. Знає назви компонентів множення і ділення, вміє виконувати за зразком дії додавання та віднімання в межах 100 (усно й письмово). Також знає одиниці довжини, вартості, часу, маси. При розв’язуванні простих задач припускається помилок, а складені задачі на 2 дії розв’язує з допомогою вчителя. Учень знає напам’ять окремі табличні випадки додавання та множення. Використовує свої знання під час виконання математичних завдань. Письмові роботи пише розбірливо, але є значна кількість відхилень у написанні букв та цифр. Інколи відхиляється від вимог до культури оформлення письмових робіт з математики. Припускається 5-7 грубих помилок.

                   На уроках природознавства учень на репродуктивному рівні може відтворити незначну частину навчального матеріалу, доповнює і уточнює свою відповідь за навідними запитаннями вчителя. Потребує допомоги вчителя у проведенні спостережень, дослідів, практичних робіт, виконанні завдань в зошиті.

                   На уроках праці виконує завдання у відповідності до технологічних карток. Правил безпеки праці не порушує. Виконує завдання у відповідності то технологічних карток. За зразком конструює та оздоблює вироби. Художньо – образне мислення розвинуто  слабо.

                  Здатний виконати окремі контрольні нормативні показники та вправи комплексного тесту оцінки стану фізичної підготовленості.

 

Директор школи ____________________________ П.І.Б.

Класний керівник ___________________________П.І.Б.

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

учня 1 -     класу

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ

 

На кінець навчального року учень показав достатній  рівень уміння читати. Учень читає плавно, правильно словами – складами у темпі .........слів за хвилину. Усвідомлює зміст твору з незначною допомогою вчителя, основну думку – під керівництвом педагога. Допускає неточності у словесному вираженні свого ставлення до подій, вчинків персонажів. Практично розрізняє твори за жанрами (з незначною допомогою вчителя). Під час декламування віршів іноді неправильно регулює темп читання і силу голосу.

      При оцінюванні рівня сформованості  знань з рідної мови учень показав  достатній рівень. Учень досить вправно будує розповіді за картиною, опорними словами і зачином, описує нескладні предмети. У текстах, що він складає, наявні всі складові частини, але допущено 3 – 5 орфографічних помилок, або у будові речень і вживанні слів. Диктанти пише чітко, але є окремі відхилення від правильного накреслення літер та їх сполучень. Допускає 2-4 помилки. Техніка письма майже відпрацьована. Письмо відносно якісне. Гігієнічні правила старається виконувати. Рукописний текст читається темп письма достатній. Письмові роботи переважно виконуються акуратно, однак іноді відступає від правил оформлення робіт, допускає 2-4 помилки.

            Щодо  навчального матеріалу з математики учень показав достатній рівень  його засвоєння. Він вміє читати і записувати суми, різниці, добутки, частки чисел. Вміє знаходити значення виразів на дві дії. Розв’язує прості задачі та складені задачі на 2 дії, вміє складати та розв’язувати обернені задачі до простих задач. Знає співвідношення між одиницями довжини, вартості, часу та використовує їх під час розв’язування задач. Учень знає таблиці складу чисел, арифметичних дій, а саме додавання та множення.  Правильно використовує ці знання при розв’язуванні математичних завдань, але інколи припускається помилок. Письмові роботи виконує охайно, відхилення від вимог до оформлення письмових робіт незначні. Записи робить розбірливо, букви та цифри зображені в цілому правильно. У роботі припускається 2 – 4 помилок.

На уроках природознавства учень в основному послідовно, логічно, самостійно відтворює навчальний матеріал, але допускає окремі неточності. Самостійно спостерігає, виконує завдання у зошиті, практичні роботи, хоч результати їх не зовсім точні або неакуратно оформлені.

            Позитивне ставлення до праці виникає при наявності репродуктивно-пошукових завдань з художнього і технічного конструювання. Уміє самостійно планувати послідовність художньо-трудових дій. Самостійно працює за технологічними картами. Оздоблює вироби за власним задумом з дотриманням естетичних вимог. Художньо – образне мислення достатньо розвинуто.

Учень володіє технікою виконання фізичних вправ, виконує контрольні навчальні нормативи і вимоги, вправи для обов’язкового повторення і домашніх завдань.

 

 

Директор школи ____________________________ П.І.Б.

Класний керівник ___________________________П.І.Б.

 

                                                     


02.06.2015, 18:29 --------------------------

Категория: ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ | Добавил: yrok | Теги: учня, ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ, знань), засвоєних, класу, рівнем, (за, характеристика Просмотров: 45734 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 3.0/7
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:

Поділитися посиланням на цю сторінку в:

Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 1
Гостей: 1
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг