Головна » Матеріал для завантаження » КЛАСНОМУ КЕРІВНИКОВІ » РОБОТА З БАТЬКАМИ

Проект співпраця класного керівника з батьками
(103.3 Kb) ] 14.02.2013, 14:00 Відділ освіти
Селидівської міської ради

ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ

«СПІВПРАЦЯ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА І БАТЬКІВ У ФОРМУВАННІ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧНІВ»Передерій Ольга Олександрівна
учитель української мови та літератури
Гірницької загальноосвітньої
школи І – ІІІ ступенів №17

2013 рік

Анотація проекту
Проблема, на вирішення якої спрямовано проект, - співпраця класного керівника і батьків в розвитку життєвих компетенцій учнів - викликає необхідність перегляду підходів до сімейного виховання школярів.
Говорячи про сімейне виховання, перш за все, слід мати на увазі, що це система, яка керується взаєминами батьків і дітей. Головна роль в цій системі належить саме батькам.
Сім'я є природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом її матеріальної та емоційної підтримки, засобом збереження і передання культурних цінностей від покоління до покоління.
З перших днів появи дитини на світ сім'я покликана готувати її до життя та практичної діяльності, в домашніх умовах забезпечити розумну організацію її життя, допомогти засвоїти позитивний досвід старших поколінь, набути власного досвіду поведінки й діяльності.
Оскільки мета підростаючого покоління - формування всебічно розвиненої особистості, сім'я, як і школа, здійснює моральне, розумове, трудове, естетичне і фізичне виховання.
Духовно-моральне виховання передбачає формування у дітей високої духовності та моральної чистоти. Складність цього завдання в тому, що воно вирішується, як правило, через добре поставлене в духовно-моральному аспекті життя сім'ї, суспільного ладу, вчинки людей, приклад батьків. Власне, духовність виховується духовністю, мораль - моральністю, честь - честю, гідність - гідністю.
Правильно поставлене розумове виховання в сім'ї розкриває перед дітьми широкий простір для накопичення знань як бази для формування наукового світогляду; оволодіння основними розумовими операціями (аналізом, синтезом, порівнянням), вироблення інтелектуальних умінь (читати, слухати, висловлювати свої думки, усно і на письмі, рахувати, працювати з книгою, комп'ютером) готує їх до розумової діяльності.
Реалізовуючи ці напрями змісту виховання, особливу увагу приділяють вихованню у дітей любові до батьків, рідних, рідної мови, культури свого народу; поваги до людей; піклування про молодших і старших, співчуття і милосердя до тих, хто переживає горе; шанобливого ставлення до традицій, звичаїв, обрядів, до знання свого родоводу, історії народу.
Ефективність виховання дітей у сім'ї залежить від створення в ній належних умов. Головна умова сімейного виховання — міцний фундамент сім'ї, що базується на її непорушному авторитеті, подружній вірності, любові до дітей і відданості обов'язку їх виховання, материнському покликанні жінки, піднесенні ролі батьків у створені та захисті домашнього вогнища, забезпеченні на їх прикладі моральної підготовки молоді до подружнього життя.
Важливим у сімейному вихованні є те, наскільки родина живе інтересами всього народу, інтересами держави. Діти прислухаються до розмов батьків, є свідками їхніх вчинків, радіють їхнім успіхам чи співчувають невдачам.
Виховний вплив сім'ї зростає, якщо батьки цікавляться не лише навчанням, а й поза навчальною діяльністю своїх дітей. За таких умов інтереси сім'ї збігаються з інтересами суспільства, формується свідомий громадянин країни.
Дієвим чинником сімейного виховання є спільна трудова діяльність батьків і дітей. Дітей слід залучати до сімейної праці, вони повинні мати конкретні трудові обов'язки, адекватні їх віковим можливостям. Така співпраця дітей з батьками має сильніший виховний вплив, ніж словесні повчання.
Успіх сімейного виховання значною мірою залежить від організації домашнього побуту, традицій сімейного життя: порядку в сімейному господарстві, залучення до розподілу сімейного бюджету, загального режиму дня. Визначення для кожного робочого місця, зокрема для навчальних занять, дотримання певних сімейних правил. Домашній затишок облагороджує дітей.
Справжнім авторитетом користуються батьки, які сумлінно ставляться до праці, до сімейних обов'язків, активні в громадському житті. Такі батьки уважні до дітей, люблять їх, цікавляться їхніми шкільними та позашкільними справами, поважають їх людську гідність, водночас виявляючи до них належну вимогливість.
Виховання дітей в сім'ї не завжди успішне. Негативний вплив на нього мають об'єктивні (неповна сім'я, недостатнє матеріальне забезпечення) та суб'єктивні (слабкість педагогічної позиції батьків) чинники.
Негативно позначаються на вихованні дітей і погані житлові умови сім'ї, як свідчать дані спеціального обстеження, в Україні більше половини молодих сімей не мають окремого житла навіть через 10 років подружнього життя. У таких сім'ях батьки часто не можуть забезпечити дитину постійним робочим місцем, тому їй важко зосередитися над завданням, з'являється роздратованість, незадоволення, а згодом і небажання виконувати його.
Дається в знаки і низьке матеріальне забезпечення сім'ї. Діти з таких сімей почуваються серед однокласників меншовартісними, бо відрізняються із загальної маси одягом, відсутністю грошей на обід чи екскурсію. Це психологічно принижує їх, озлоблює проти батьків, яких вони вважають невдахами. Згодом ця злість переноситься на однокласників, педагогів.
Отже, проект передбачає створення та реалізацію соціально-психологічної роботи з батьками у ефективному вихованні всебічно розвиненої особистості. Його виконання сприятиме:
поглибленню пізнання батьками самих себе, своїх психологічних особливостей, усвідомлення ними своїх дій і думок, зміцнення позитивних рис особистості, набуття навичок адекватної поведінки в певних соціальних ситуаціях;
вивчення світу дитини, поглиблене пізнання своєї дитини, її вчинків, емоцій, думок;
знаходження оптимальних шляхів спілкування з дитиною, пошук та використання адекватних методів виховання і розвитку дитини та умов їх повного прийняття.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТУ

ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ- система виховних заходів, спрямованих на формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості.

МЕТОДИ ВИХОВАННЯ - способи взаємопов'язаної діяльності вихователів і вихованців, спрямованої на формування у вихованців поглядів, переконань, навичок і звичок поведінки.

ПРИЙОМ ВИХОВАННЯ - частина, елемент методу виховання, необхідний для
ефективнішого застосування методу в конкретній ситуації.

ЗАСОБИ ВИХОВАННЯ - вид суспільної діяльності, який може впливати на, особистість у певному напрямі.

ЖИТТЄВІ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ – мобільність знань, гнучкість методів і критичність
мислення, здатність використовувати наявні знання та вміння на вищому рівні, переносить їх у різні життєві ситуації, застосовувати практично, робити правильні вчинки.

Провідні ідеї проекту

- залучення батьків учнів до співпраці з класним керівником;
- визначення ролі класного керівника і батьків у процесі формування життєвих компетенцій школярів;
- ставлення до дитини як суб'єкта життя, здатного до саморозвитку та самозмін;
- ставлення до батьків як посередників між дитиною і школою, що здатні надати допомогу і підтримку кожній дитячій особистості в її індивідуальному самовизначенні.

Головний метод проекту
Психолого-педагогічний супровід батьків на діагностичній основі і корекційна робота з батьками, що передбачають:
- спостереження;
- бесіди;
- анкетування;
- тестування;
- ділові ігри; тренінги;
- засідання «круглого столу»;
- семінари-практикуми.

Функції проекту
Допомогти батькам
- зрозуміти свою дитину;
- правильно будувати сімейне виховання; - наштовхнути на плідну співпрацю батьків і школи з виховання і розвитку учнів.

Мета проекту

УПРАВЛІНСЬКА: забезпечити оптимальне функціонування співпраці класного, керівника і батьків учнів класу як цілісної системи і створити умови для розвитку життєвих компетенцій учнів.
ПСИХОЛОГІЧНА: теоретично пояснити і експериментально перевірити психолого - педагогічні умови щодо вивчення сімейних стосунків. Обрати і пояснити батькам форми взаємодії з дітьми, які сприяють гармонійному розвитку дитячої психіки і допомагають у розвитку життєвих компетенцій учнів.
ВИХОВНА: створити відкритий педагогічний простір, що забезпечить умови для плідної співпраці з батьками і буде стимулювати їх через систему виховних і позаурочних заходів.Зміст проекту
Співпраця батьків і класного керівника у розвитку життєвих компетенцій учнів відкрита виховна суспільно-педагогічна система. Єдність та взаємозв'язок усіх компонентів сприяють її функціонуванню.
Мета проекту реалізується через підсистеми.

Реалізація мети проекту через підсистеми

Управлінська підсистема
Психологічна

Виховна підсистема

- перебудова роботи адміністрації з батьками на засадах людиноцентристських
ПСИХОЛОГІЧНИХ поглядів, інноваційних підходів у роботі класного керівника;
- створення оптимального режиму роботи здійснення проекту;
- забезпечення оптимального співвідношення змісту освіти, змісту роботи класного керівника і батьків;
- перетворення обов'язкових видів роботи з батьками на більш демократичну співпрацю
- вивчення виховного потенціалу сімей;
- розгляд теоретичного аспекту організації роботи з батьками;
- організація діагностичної і корекційної роботи з батьками;
- організація роботи для отримання більш повної інформації про психологічний клімат, структуру і динаміку стосунків між дитиною і батьками.

- забезпечити умови для самореалізації особистості учня силами батьківського впливу;
- співпраця з батьками для отримання зворотного зв'язку з питання якості знань;
- запровадження спільного контролю за результативністю навчання учнів;
- організація роботи в системі «учитель -класний керівник -батьки»;
- перебудова виховного процесу з демократизації батьківсько-педагогічних взаємин, створення умов для розвитку життєвих компетенцій учнів,

Структура організації співпраці
класного керівника з батьками

Схема 1Схема 2

Схема 3

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Етапи
Зміст проекту
Учасники
Термін виконання
І етап Дослідницький

- вивчення суті науково-методичної проблеми, шляхів та засобів її реалізації;
- розробка концепції діяльності з дослідження та реалізації проекту;
- організація круглого столу «Особливості організації співпраці класного керівника і батьків»;
- розробка виховного плану відповідно до реалізації проекту;
- діагностування учнів
класу (особливості сімейного виховання);
- діагностування батьків
(анкети, бесіди, тестування, спостереження);
- розробка конкретних
методик та методів дослідження;
- загальна діагностика з метою виявлення проблем
у сімейному вихованні.

- класний керівник;
- батьки;
- психолог.
2012-2013

2012-2013

2012-2013

2013-2014

2013-2014

2013-2014

2013-2014

2013-2014
ІІ етап
Практичний
- виконання виховного плану, сформованого відповідно до теми;
- проведення корекційної роботи з батьками і учнями: тренінги, бесіди, часи спілкування, батьківські збори, спільні походи та екскурсії;
- участь батьків у навчальному процесі;
- створення системи в роботі з батьками над розвитком життєвих компетенцій учнів;
- здійснення системи заходів щодо вироблення вмінь батьківської рефлексії особистого досвіду з виховання власних дітей.

- класний керівник;
- батьки;
- психолог;
- учні.
2014-2016

2014-2016

2014-2016

2014-2016

2014-2016
III етап
Науково-
методичне забезпечення проекту

- удосконалення педагогічної діяльності класного на основі експериментальних даних результатів
психолого-педагогічних досліджень;
- розробка, апробація та впровадження навчально-виховних педагогічних технологій, які відповідають віковим особливостям, творчим здібностям учнів і школи;
- робота бібліотеки в
реалізації проекту
(створення картотек,
літератури тощо);
- інформаційне
забезпечення програми,
у поширенні результатів роботи;
- проведення психолого- педагогічного аналізу
результатів реалізації проекту;
- вивчення перспектив у
подальшій діяльності класного керівника

- адміністрація;
- бібліотекар;
- психолог;
- класний
керівник.

2012-2018

2012-2018

2012-2018

2012 – 2018

Травень, 2018

2018


- укомплектування бібліотеки, науково-центру,
кабінетів відповідною навчальною та науково-методичною літературою, необхідними засобами навчання;
- залучення спонсорських коштів до фінансування проекту.

-адміністрація;
-батьки.
2012-2018

2012-2018
V етап
Узагальнювально-
підсумковий

- узагальнення отриманих
результатів;
- обговорення конкретних
результатів виконання
проекту з батьками і
учнями за круглим
столом;
- недоліків, невідповідності діяльності учнівського, педагогічного, батьківського колективів, груп, окремих учителів, учнів встановленим нормам, прогнозованим результатам.
- адміністрація;
- класний
керівник;
- батьки;
- учні;
- психолог
2017-2018

Травень, 2018

2017-2018

Учасники реалізації проекту
адміністрація;
працівники школи;
учні;
батьки;
представники громадських організацій.

Очікувані результати.

Результати цього проекту можна обговорювати на найрізноманітніших педагогічних зібраннях, педагогічній раді, методичних посиденьках, у різних формах, за допомогою різноманітних методик - усе залежить від індивідуальних особливостей суб'єктів виховного процесу, рівня сформованості громадської думки тощо.
Педагогічне діагностування батьків та учнівського колективу з методики пізнання перетворюється на інструмент життєтворення особистості, спонукає до аналізу особистих проблем та досягнень, самопізнання та самодіагностування.
За умови логічної побудови виховного процесу на діагностичній основі вчитель-вихователь звільняється від недоцільних заходів, обґрунтовано обирає зміст, форми і методи роботи, тобто усвідомлено будує процес виховання та управляє успішним становленням особистості школяра, з меншими затратами сил і часу досягає позитивних успіхів у навчанні.
Під час вивчення виховного потенціалу сім'ї використовують комплекс прийомів і методів, які допомагають педагогові вивчити структуру і тип сім'ї учня, внутрішньо-сімейні стосунки, сімейні традиції. Саме ці показники дають вчителю можливість зробити певні педагогічні висновки про спрямованість спільної роботи з сім'єю, а систематичне, глибоке вивчення сім'ї допомагає ґрунтовно, науково виявляти помилки сімейного виховання, давати кваліфіковані поради батькам щодо виховання своїх дітей.
Діагностична функція науково-методичної роботи у виховному процесі спричинює необхідність регулярного застосування психолого-педагогічних досліджень для збирання і опрацювання інформації про знання, вміння та навички суб'єктів виховного процесу.

Використана література

1. Кулагина И.Ю. Возрастная психология (развитие ребенка от рождения до 17 лет): Учебное пособие. 5-е изд. – М.: Изд-во УРАО, 1999. - С. 140 -172.

2. М'ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. Посіб., 3 вид; випр. - К.: Вища шк., 2004.- 487 с.

3. Парфенова И., Казакова Е. Организация сотрудничества семьи и школы. // воспитание школьников. - 2002. - №3. С. 25-28.

4. Психологічний супровід школярів / Упорядник Т.Гончаренко. - К.: Ред. Загальнопед. Газ., 2005. - 128 с.

5. Робота психолога з батьками / Упоряд. Т. Гончаренко. - К.: Вид. «Шкіл. Світ», 2006 - 112с.

6. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: Учебн. пособие: В 2 кн, - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - Кн. 2: Робота психолога со взрослыми – С. 119-211.

7. Степанов С. Создание системи воспитания: формы, методы, приемы // Директор школы (укр.). - 2000. - №2. – С. 34 – 43.

8. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів. - К.: «Академія», 2001. – 528 с.

9. Черкашенко В.О. Формування виховної системи школи / В.О. Черкашенко. Методичне забезпечення виховної роботи. - X.: Вид. гр. «Основа», 2004. - 112с.

10. Шилова М. Мониторинг процесса воспитания школьников // Педагогика. - 2002. - №5. - С. 40-44.
(103.3 Kb) ] 14.02.2013, 14:00

Категория: РОБОТА З БАТЬКАМИ | Добавил: Учитель_укр | Теги: проект, робота з батьками Просмотров: 7999 | Загрузок: 1037 | Рейтинг: 0.0/0
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:

Поділитися посиланням на цю сторінку в:

Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК