Головна » Матеріал для завантаження » КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА » КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Науково-методичний супровід організації індивідуального навчання дітей з розумовою відсталістю
(7.20 Mb) ] 22.01.2015, 14:50 СУПРОВІД ПРЕЗЕНТАЦІЇ
«НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
ДІТЕЙ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ»
Виступ на методичній раді
РМК управління освіти,
молоді та спорту Волочиської
райдержадміністрації
заступника директора з НВР
Волочиської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
Швалюк Лариси Віталіївни

СЛАЙД 2.

Для розвитку України в напрямку відкритого, демократичного суспільства важливим є забезпечення основних прав людини, зокрема права на рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими потребами.
Національна доктрина розвитку освіти наголошує, що держава зобов’язується забезпечувати підтримку дітей з ООП.
Рівний доступ до якісної освіти здійснюється шляхом:
• створення для всіх дітей зазначеної категорії умов для здобуття безоплатної освіти;
• своєчасного виявлення та проведення діагностики дітей з метою визначення для них адекватних форм психолого-педагогічної та соціально-медичної допомоги;
• забезпечення варіативності здобуття освіти відповідно до здібностей та індивідуальних можливостей дітей, зорієнтованої на їх інтеграцію в соціально-економічне середовище;
• створення системи допомоги батькам та педагогам у навчанні та вихованні дітей, які потребують корекції.

СЛАЙД 3.
Індивідуально навчається 6 учнів, з них:
4 учні- за витягами з протоколів РПМПК,
ОПМПК + довідками ЛКК
( психофізичні порушення)
2 учні- згідно довідок ЛКК( соматичні порушення)
/1 учень- за програмою загальноосвітньої
школи та програмою для дітей з порушенням
опорно- рухового апарату/

СЛАЙД 4.
Розумова відсталість — це виразне, незворотне системне порушення пізнавальної діяльності, яке виникає внаслідок дифузного органічного пошкодження кори головного мозку.
У визначенні розумової відсталості слід підкреслити наявність трьох ознак:
• органічного пошкодження кори головного мозку;
• системного порушення інтелекту;
• виразності та незворотності цього порушення.

СЛАЙД 5.
Залежно від глибини пошкодження мозку традиційно ви¬окремлюють три ступені розумової відсталості:
• ідіотію,
• імбе¬цильність,
• дебільність.
За сучасною міжнародною класифіка¬цією психічних захворювань виділяється чотири ступені розу¬мової відсталості, які співвідносяться з показниками рівня розу¬мового розвитку, вираженими в інтелектуальному коефіцієнті ( IQ):
• глибокий (F -73) — ідіотія (IQ = 0—19);
• важкий (F-72) — виразна імбецильність (IQ = 20—34);
• помірний (F-71) — легка імбецильність (ІQ = 35—49);
• легкий (F-70) — дебільність (IQ = 50—69).
Діти з легким ступенем розумової відсталості можуть навча¬тися за програмою допоміжної школи.
СЛАЙД 6.
Організація навчання дітей з розумовою відсталістю здійснюється відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України:
• Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом МОНУ від 20.12.2002 р. №732 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОНУ
• N 61 від 05.02.2003
• N 797 від 15.10.2004
• N 432 від 19.05.2008
В документі обумовлено загальні положення організації індивідуального навчання, оцінювання навчальних досягнень учнів, фінансування закладів освіти
Згідно програми загальноосвітньої школи на період хвороби учня
1-4-ті класи - 5 годин на тиждень на кожного учня;
5-9-ті класи - 8 годин на тиждень на кожного учня;
10-12-ті класи - 12 годин на тиждень на кожного учня
Для корекційного навчання дітей
1-4-і кл. - 10 год. на тиждень на кожного учня;
5-9-і кл. - 14 год. на тиждень на кожного учня;
10-12-і кл. - 16 год. на тиждень на кожного учня.
СЛАЙД 7.
У 2014-2015 н.р. введено в дію Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року №607, цей документ орієнтований на Державний стандарт початкової загальної освіти

Згідно нормативів діти з розумовою відсталістю можуть навчатися:
• у спеціальних ЗНЗ;( за погодження батьків)
• у навчально-реабілітаційних центрах;
• у спеціальних та інклюзивних класах ЗНЗ.( за можливості матеріальної бази та організації навчального середовища у ЗНЗ)

СЛАЙД 8.
Згідно Державного стандарту укладені «Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)», затверджені Наказом МОНУ № 80 від 28 січня 2014 р . Додаток №14 для розумово відсталих дітей. Документом передбачено кількісне співвідношення годин навчальних предметів інваріантної , варіативної частин та корекційно-розвиткових занять.

Рекомендовано ввести Типові навчальні плани, в дію поетапно:
• у підготовчих, 1-2-х класах – з 2014/2015 н.р.;
• у 3-х класах – з 2015/2016 навчального року;
• у 4-х класах – з 2016/2017 навчального року.

СЛАЙД 9.
Для учнів 3-4 класів чинні у 2014-2015 н.р. «Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)», затверджені Наказом МОНУ № 849 від 03 листопада 2004 р. Додаток №7 « Типовий навчальний план спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (початкова школа) для розумово відсталих дітей з навчанням українською мовою»

СЛАЙД 10.
Оновлено «Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку», затверджені Наказом МОНУ № 504 від 22 квітня2014 р. (Додаток №18)

Ввести Типові навчальні плани в дію поетапно:
• у 5-х класах –з 2014/2015 навчального року;
• у 6-х класах –з 2015/2016 навчального року;
• у 7-х класах –з 2016/2017 навчального року;
• у 8-х класах- з 2017-2018 навчального року;
• у 9-х класах – з 2018-2019 навчального року;
• у 10-х класах-з 2019-2020 навчального року.

СЛАЙД 11.

Чинними для учнів 6-9 ( 10) класів залишаються «Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку», затверджені Наказом МОНУ від 26.08.2008 № 778 Додаток 12 « Типовий навчальний план спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для розумово відсталих дітей з навчанням українською мовою»

СЛАЙД 12.
Навчання учнів здійснюється згідно відповідних навчальних програм
• Програми для спеціальних ЗНЗ для розумово-відсталих дітей(підготовчий, 1 клас) К.-2010
• Програми для 2-4 класів ЗНЗ для розумово відсталих дітей. К.: «Неопалима купина»,2006 р.
• Програми для 5-9 класів спеціальних ЗНЗ для розумово-відсталих дітей. К.-2009
• Навчальні програми для 5-9(10) класів спеціальних ЗНЗ для розумово-відсталих дітей. К.-2014

СЛАЙД 13.
Організація навчання розумово відсталих учнів вимагає уваги не тільки від держави, а в першу чергу від батьків.
Батьківська любов – джерело і гарантія емоційного благополуччя дитини, її психологічного та інтелектуального розвитку.

1.Незважаючи на вади психофізичного розвитку дитини, ставитися до неї як до дитини з особливими потребами, яка вимагає спеціального навчання, виховання і догляду.
2. За допомогою спеціальних рекомендацій, порад та інструкцій дефектолога, со¬ціального педагога, лікаря чи реабілітолога поступово і цілеспрямовано:
• навчати дитину альтернативних способів спілкування;
• навчати основних правил поведінки;
• прищеплювати навички самообслуговування;
• формувати вміння, що допоможуть подолати стреси;
• виявляти та розвивати творчі здібності;
• розвивати зорове, слухове, тактильне сприйняття.
3. Створювати середовище емоційної безпеки.
4. Батьки повинні:
• навчитися поважати дитину;
• сприймати її такою, яка вона є;
• хвалити й заохочувати до пізнання нового.

СЛАЙД 14.
Особливої уваги вимагає індивідуальне навчання від педагога, що працює з розумово відсталим учнем.

Учитель повинен оволодіти необхідними знаннями та навичками:

• Ознайомитися з анамнезом, мати уяву про основні види порушень психофізичного розвитку дитини
• Вивчити стан уваги, стомлюваності, темп роботи кожної дитини
• Враховувати стан слуху, зору, особливості моторики та загального фізичного розвитку учня
• Навчитися спостерігати за дітьми та оцінити їх розвиток під час занять
• Закінчувати заняття, коли діти втомилися чи неуважні
• Навчитись адаптувати навчальні плани, методики, матеріали та середовище до специфічних потреб дітей
• Створити оптимальні умови для спілкування, сприяти налагодженню дружніх
стосунків між дітьми.
• Формувати у дітей досвід стосунків у соціумі, навичок адаптації до соціального середовища.

СЛАЙД 15.
Які ж підстави повинні бути для організації індивідуального навчання ?
• довідка лікувально-консультативної комісії за підписом трьох членів комісії (для дітей із соматичними захворюваннями);
• висновок обласної, районної ПМПК (для дітей з психофізичними вадами);
• заява батьків про організацію індивідуальної форми навчання обов’язково з вказуванням назви програми за якої буде здійснюватися навчання;
• копія свідоцтва про народження (для першокласників);
• погодження відповідного органу управління освітою.

СЛАЙД 16.
Адміністрація ЗНЗ та педагог повинні:
• Ознайомитися з висновками та рекомендаціями ПМПК
• Встановити контакт з дитиною та її батьками Ознайомитися зі станом пізнавальної діяльності учня
• Простежити мовленнєвий розвиток дитини
• Ознайомитись зі станом рухової функції
• Виявити особливості уваги, розвиток пам’яті
• Стан емоційно-вольової сфери та діяльності учня
На підставі отриманих даних:
1) Вчитель складає уявлення про розвиток інтелектуальної сфери учня.
2) Педагог окреслює найбільш порушені функції, які він буде розвивати в процесі навчання, та найбільш збережені, на які він спиратиметься в роботі.

СЛАЙД 17.
Тільки після цього засідає психолого-педагогічний консиліум для обрання індивідуально навчального плану для кожного окремого учня.
Індивідуальний навчальний план – це формальний документ, який містить :
• детальну інформацію про дитину і послуги, які вона має отримувати;
• він розробляється командою педагогів і фахівців та об'єднує їхні зусилля з метою розробки комплексної програми роботи з дитиною і, водночас, визначає, які саме послуги надаватиме кожний фахівець.
Батьки є активними учасниками розробки індивідуального навчального плану, оскільки вони знають своїх дітей краще за інших.

СЛАЙД 18.
Що входить до навчального плану?
1. Інформація про дитину загального характеру.
2. Поточний рівень знань і вмінь дитини.
3. Цілі і завдання. Саме вони мають допомогти дитині опанувати певні знання і вміння.
4. Спеціальні та додаткові послуги. В навчальному плані мають бути передбачені заняття з відповідними фахівцями
5. Термін дії ІНП. Зазвичай, індивідуальний навчальний план розробляється на один рік.
6. Інформація про прогрес дитини.
Через деякий час вчитель та інші фахівці оцінюють успіхи дитини, визначають, наскільки ефективним є навчальний план

СЛАЙД 19.
Готуючись до уроку вчитель повинен пам´ятати, що основним завданням є соціалізація учня, а навчання є корекційним.
• Ознайомлення з навколишнім середовищем, довкіллям ( увага до предметів, їх сенсорних ознак, увага до явищ, розвиток органів відчуттів);
• Розвиток пізнавальних процесів;
• Формування предметної діяльності
• Розвиток мовлення ( збагачення активного та пасивного словників)

СЛАЙД 20.
Допомогти у цьому зможуть прийоми корекції
• Адаптація змісту освіти до пізнавальних можливостей учнів
• Наочність навчання
• Уповільненість процесу навчання з урахуванням інертності нервових процесів дітей
• Повторюваність у навчанні та вихованні
• Включення учня в діяльність, спрямовану на подолання труднощів та перешкод
• Спеціальна організація праці
• Використання гри
• Дотримання охоронно – педагогічного режиму
• Позитивні емоції педагога

СЛАЙД 21.
Навчально-виховний процес, що організовується для розумово відсталих дітей супроводжується веденням відповідної ділової документації.
• Наказ про призначення індивідуального навчання
• Індивідуальний навчальний план на рік.
• Календарно-тематичне планування вчителя
• Щоденне планування
• Розклад уроків, погодженний з батьками
• Облік індивідуальних занять ведеться в окремому журналі.
• Прізвище кожного школяра, який навчається індивідуально, фіксують у списку учнів того класу, до якого він прикріплений.
• На учнів, які навчаються на індивідуальній формі навчання обов’язково ведеться особова справа.

СЛАЙД 22.
Календарно-тематичне планування складається згідно Типового навчального плану, відповідно до вимог навчальної програми з урахуванням особливостей розвитку дитини.
За відсутністю спеціальних підручників вчитель індивідуально обирає навчальний матеріал за підручниками загальноосвітньої школи.
При складанні розкладу уроків враховуються особливості уваги та пам'яті учня, передбачається швидка втомлюваність дитини.


СЛАЙД 23-24.
Впродовж навчального року здійснюється внутрішньошкільний контроль організації індивідуального навчання.
Так, видаються організаційні та аналітичні накази по школі.
№2 від 13 січня 2014 р. «Про виконання навчальних програм за І семестр 2013-2014 н.р. вчителями початкових класів»
№3 від 14 січня 2014 р. «Про стан ведення класних журналів, журналів індивідуального навчання та журналів ГПД »
№28 від 28.03.2014 р. «Про стан ведення шкільної документації вчителями початкових класів, індивідуального навчання та вихователями ГПД»
№51 від 26.05.2014 р. «Про рівень навчальних досягнень учня 2 класу індивідуальної форми навчання Миколюка Володимира»
№52 від 26.05.2014 р. «Про рівень навчальних досягнень учениці 6 класу індивідуальної форми навчання Салях Олени»
№55 від 20.06.2014 року «Про стан ведення класних журналів, журналів індивідуального навчання та журналів ГПД»
№56 від 21.06.2014 року «Про виконання навчальних програм за ІІ семестр 2013-2014 н.р. вчителями початкових класів»
№57 від 21.06.2014 року «Про результативність роботи логопедичної служби школи у 2013-2014 н.р.»
№70 від 02.09.2014 р. «Про організацію індивідуального навчання учня 5 класу Мізерного Олександра»
№71 від 02.09.2014 р. «Про організацію індивідуального навчання учня 6 класу Ількова Романа»
№72 від 02.09.2014 р. «Про організацію індивідуального навчання учениці 6 класу Салях Олени»

СЛАЙД 25.
Заслуховуються питання на засіданнях педагогічної ради школи.
Протокол №10 від 01.11.2013 р. «Особливості роботи початкової школи щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти »
Протокол №1 від 28.03.2014р. «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкових класів»
Протокол №7 від 06.06.2014 р. «Про перевід учнів 1-4 класів до наступних класів»
Протокол №10 від 29.08.2014 р. «Про організацію індивідуального навчання учнів»
Протокол №13 від 31 жовтня 2014 року « Науково- методичний супровід організації індивідуального навчання розумово відсталих дітей»

СЛАЙД 26.
Неодноразово висвітлюються проблеми роботи з дітьми з особливими освітніми потребами на засідання шкільного методичного об´єднання вчителів початкових класів.
Протокол №1 від 28.08.2013 р. «Про організацію НВП в початкових класах ЗНЗ та дітей з особливими освітніми потребами у 2013-2014 н.р.»
Протокол №2 від 30.10.2013 р. «Діти з особливими освітніми потребами.»
Протокол №1 від 29.09.2014р. «Про навчання дітей з особливими освітніми потребами»

СЛАЙД 27-30.
Діти навчаються у районному центрі ранньої реабілітації дітей інвалідів. В центрі створено комфортне освітнє середовище. Забезпечено умови для навчання, виховання, відпочинку, харчування, лікувальної гімнастики, релаксації учнів.

СЛАЙД 31-33.
До організації навчання учнів залучено кваліфікованих педагогів, що пройшли курсову перепідготовку за спеціальністю вчитель індивідуального навчання, а також фахівців( вчителя-логопеда, шкільного психолога, соціального педагога), які здійснюють оптимальний підхід у роботі з дітьми .
Неодноразово вчителі Крет Г.Д., Казанішена Н.А., П´ятницька Л.Е. ділилися досвідом роботи на районних семінарах, приймали участь у роботі РПМПК.
Результати власних напрацювань систематизували у вигляді добірок матеріалів, брошур, пам´яток, буклетів.

СЛАЙД 34.
Лише при організації науково-методичного підходу, психолого-педагогічного супроводу можна організувати умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами.
Слушно зауважив фахівець
«Якщо суспільство вирішить ізолювати всіх людей не таких, з певними порушеннями, то в суспільстві просто не вистачить людей, які будуть опікуватись ними. Не вистачить санітарів, лікарів, не вистачить ніяких грошей навіть у найбагатшому суспільстві. Єдиний вихід – навчитися жити разом!»

СЛАЙД 35.
Я бажаю від усієї душі великого і міцного здоров´я Вам і усім членам вашої родини. Нехай народжуються тільки здорові діти і внуки. А над усіма нами сяє мирне небо України.
Дякую за увагу!
(7.20 Mb) ] 22.01.2015, 14:50

Категория: КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА | Добавил: LORA4968 Просмотров: 13991 | Загрузок: 1625 | Рейтинг: 1.5/2
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:

Поділитися посиланням на цю сторінку в:

Всего комментариев: 0avatar