Головна » Матеріал для завантаження » РОЗРОБКИ УРОКІВ » АНГЛІЙСЬКА МОВА

Ігрові форми роботи як засіб формування комунікативної компетентності школярів
(33.9 Kb) ] 22.10.2016, 11:21 Ігрові форми роботи як засіб формування комунікативної
компетентності школярів
Останнім часом у суспільстві, світовій економіці й міжнародних відносинах відбулися глибокі зміни, що поширили і збагатили міжнародні зв’язки як між людьми, так і між державами, тому виникає гостра необхідність в оволодінні мовами.
Наша країна намагається інтегруватись у європейське співтовариство. Провідною ідеєю розвитку освітнього простору Європейського Союзу є компетентнісний підхід до формування змісту освіти на всіх її рівнях.
Застосування компетентнісного підходу до створення змісту та методики навчання іноземних мов передбачає наближення наукового знання до використання його учнями в реальному житті, розвитку інтегративного напрямку навчання та активізації викладання до систематичної організації навчальної, практично – дослідної діяльності учнів [5].
Тільки ті знання і вміння учня вважаються корисними, доцільними і міцними, які застосовуються на практиці, які школяр перенесе й використає у різних життєвих ситуаціях.
Сучасна освіта висуває до особистості певні вимоги, зокрема: всебічна освіченість, компетентність, критичність розуму і готовність до прийняття самостійних рішень, адаптованість (гнучкість, здатність до розуміння умов існування), толерантність (здатність до сприйняття і розуміння інших), креативність (формування в процесі навчання творчої особистості).
Учитель має поєднувати комплекс методів і прийомів, які активізують творчу пізнавальну діяльність усіх, без винятку, учнів шляхом взаємовпливу вчитель – учень – учні – вчитель. Для реалізації головної мети навчання я використовую ігрові технології.
Інтенсифікація навчального процесу вимагає пошуку та використання нових форм, методів та технологій викладання й навчання, засобів підтримки в учнів інтересу до матеріалу і активізації їх пізнавальної діяльності.
Вибір методів навчання визначається змістом навчального матеріалу, метою уроку, рівнем розвитку учнів. Відомо, уроки, що мають елемент гри не тільки дають дітям радість задоволення, а й ефективним способом розвивають їх розум.
Гра відноситься до непрямого методу впливу на дитину, коли учень не відчуває себе об’єктом впливу вчителя, коли він стає повноправним учасником пізнавальної діяльності. Знання не можна дати, їх можна взяти. Учень сам прагне до знань так, що йому ніхто не зможе завадити. Але знання необхідно застосовувати в різних ситуаціях, перетворювати, розширювати, доповнювати.
Про важливість використання ігор в навчальному процесі відомо давно. Багато видатних педагогів, а саме: Н.П. Анікєєва, П.П.Блонський, А.С.Макаренко, С.Ф.Русова, М.Г.Яновська та інші справедливо наголошували на ефективності використання ігор у процесі навчання. У своїй роботі я також реалізую ідеї сучасних педагогів: Є. Пассова, Є. Соловової, Г. Китайгородської, С. Гарібяна, В. Ніколіної, Б. Нікітіна. І це зрозуміло, адже під час гри повною мірою, часом зовсім несподівано виявляються здібності дитини.
Як правило, збагачений ігровими моментами навчально – виховний процес активізує пізнавальні можливості вихованців : гра захоплює, викликає бажання взяти участь у ній і одночасно знімає психологічну напругу, що більшою чи меншою мірою супроводжує будь-яке навчальне навантаження.
Гра завжди передбачає прийняття рішень – що сказати, як відповісти, як виграти? Бажання вирішити ці питання загострюють розумову діяльність гравців, пробуджують інтерес і активність дітей. Це дає можливість проявити себе в цікавій для них діяльності, сприяє більш швидкому і надійному запам’ятовуванні іншомовних слів та речень, особливо, якщо знання цього матеріалу є обов’язковою умовою активної участі, а в окремих випадках – обов’язковою умовою виграшу. Зняття психологічної напруги, на думку психологів і педагогів, є одним із найважливіших чинників гармонійного розвитку дитини : психічного, фізичного, духовного. В організації дидактичної гри слід дотримуватися певних педагогічних технологій.
Теоретик ігрової діяльності Д.Б. Ельконін вказував, що гра є засобом розвитку мотиваційної сфери, засобом пізнання, спілкування, засобом розвитку розумових здібностей та засобом розвитку довільної поведінки. Гра визначає важливі перебудови і формування нових якостей особи, саме в грі діти засвоюють норми поведінки. Гра вчить, змінює, виховує [2, c.76].
К.Д.Ушинський вказував, що гра є «вільна діяльність дитини, бо саме в її процесі формуються різноманітні сторони людської душі, її розум, серце, воля. Ігри виступають неабияким виховним засобом, створеним людством» [6, c.97].
Ігрові технології навчання відрізняються від інших технологій тим, що гра:
- добре відома, звична й улюблена форма діяльності для людини будь-якого віку;
- ефективний засіб активізації. У грі легше долаються труднощі, перешкоди, психологічні бар'єри;
- мотиваційна за своєю природою (по відношенню до пізнавальної діяльності вона вимагає від учнів ініціативності, творчого підходу, уяви, цілеспрямованості);
- дозволяє вирішувати питання передачі знань, умінь, навичок;
- багатофункціональна, її вплив на учня неможливо обмежити одним аспектом;
- переважно колективна, групова форма роботи, в основі якої знаходиться змагання. В якості суперника може бути як сам учень (переконання себе, покращення свого результату), так і інший;
- має кінцевий результат. У грі учасник має отримати приз: матеріальний, моральний (грамота, широке оголошення результату, заохочення) психологічний (самоствердження, самооцінка);
- має чітко поставлену мету й відповідний педагогічний результат.
Сучасний урок іноземної мови неможливий без великої інтенсивності й вимагає від учня концентрації уваги та напруження сил. Використання ігор дозволяє зберегти ентузіазм і працездатність дитини протягом усього уроку. Ігри й ігрові ситуації допомагають розвивати навички спілкування, сприяють ефективному відпрацюванню мовного матеріалу та забезпечують практичну спрямованість навчання.
Гра – явище багатофункціональне. У процесі вивчення іноземної мови гра виконує такі функції:
- Навчальну;
- Мотиваційну;
- Моделюючу;
- Коригуючу;
- Інформаційну;
- Стимулюючу;
- Формуючу;
- Виховну.
Навчальна гра може тривати від кількох хвилин до цілого уроку й може використовуватися на різних етапах, а також у позакласній роботі з англійської мови.
Ігри є надзвичайно різноманітні за змістом, характером, організацією. В процесі роботи зрозуміла, що ефективно використовувати ігри можна, здійснивши їх класифікацію.
Г.К. Селевко пропонує класифікувати педагогічні ігри за декількома принципами:
1. Розподіл ігор за видом діяльності на фізичні (рухові), інтелектуальні (розумові), трудові, соціальні та психологічні.
2. За характером педагогічного процесу виділяють:
- навчальні, тренувальні, контролюючі, узагальнюючі;
- пізнавальні, виховні, розвиваючі;
- репродуктивні, продуктивні, творчі;
- комунікативні, діагностичні, профорієнтаційні, психотехнічні та інші.
3. За характером ігрової методики — предметні, сюжетні, рольові, ділові, імітаційні, ігри-драматизації.
4. За предметною специфікою виділяють ігри з усіх шкільних циклів.
5. За ігровим середовищем розрізняють ігри з предметами і без них, настільні, кімнатні, вуличні, на місцевості, комп’ютерні та з ТЗН, з різними засобами пересування [3, с. 53].
Аналізуючи зарубіжний досвід використання ігрових технологій, М.В. Кларін описує рольові навчальні ігри (гра – драматизація в поєднанні з емоційною рефлексією, моделююча гра в гіпотетичних умовах); імітаційно- моделюючі ігри (гра-вправа, гра-ілюстрація, імітаційно-моделююча гра з колективним прийняттям рішень в складному соціальному контексті, імітаційна гра з моделюванням соціально-історичних умов, імітаційна гра з посиленим рольовим компонентом) [7, с.159-180].
Український учений К. Баханов наводить таку класифікацію дидактичних ігор:
1) за методикою проведення (сюжетні, рольові, ділові, імітаційні, ігри-змагання, ігри-драматизації);
2) за дидактичною метою (актуалізуючі, формуючі, узагальнюючі, конторольно-корекційні) [1, с.124].
М.П. Щербань розрізняє наступні види навчально-педагогічних ігор: ділова гра, рольова гра, дидактична гра, аналіз конкретних психолого- педагогічних ситуацій, аналіз інцидентів, розв'язання педагогічних задач, мозковий штурм, ігрове проектування [4, с. 29-34].
На уроках англійської мови в початковій школі, при вивченні різних тем я використовую наступні види ігор: лексичні (“Don’t Say Four”, “What’s in Your Bag?”, “Saimon Says”, “What’s Missing?”, “The Snowball”,“Playing Airplain”, “The Old Grey Goose”, “Chain” і т.д.); граматичні (“Teacher and Pupils”, “The Snowman” тощо), орфографічні (“The Comb”, “A Spelling Stair”, “A Letter Ladder”, “Anamals”). Для вдосконалення фонетичних навиків учнів початкової ланки я використовую такі ігри : “Name the Word”, “Who Knows the Symbols?”, “What Sound is it?”, “A mistake”, “Words” та інші. Але ігри не замінюють інші форми і види роботи на уроці, а тільки доповнюють їх, допомагають розвивати комунікативну компетенцію.
Підбираючи будь-яку гру, я чітко дотримуюсь таких вимог :
- мета гри (які вміння розвиває);
- організація (місце, час, склад учасників);
- врахування психолого-вікових особливостей дітей та їхніх інтересів;
- забезпечення необхідними матеріалами для гри;
- можливі варіації.
Готуючись до уроків у 7-х, 8-х класах використовую такі ігрові форми, які сприяють формуванню комунікативної компетентності школярів : “Snowball”, “Guess”, “Finish”, “Survey”, “Snowball Retelling”, “My Favourite Picture”, “A New Pupil”, “A Translater” та інші.
Зміст та завдання ігор ускладнюються с кожним роком. В ігровій формі можна провести і фізхвилинку. Так, при вивченні теми «Дієслова руху», я пропоную учням пограти в ігру «Repeat after me». Умови гри: дітям необхідно показати й назвати дієслово руху.
У міру засвоєння учнями нової лексики гра ускладнюється й змінюється її вид.
Ще одна така ж «багатофункціональна гра» – «The Chain of Letters». Нею можна замінити фізхвилинку або ж використовувати в кінці уроку як елемент рефлексії. Я її використовую у першому класі при вивченні алфавіту, в другому, третьому і четвертому класі для актуалізації знань. Всі учасники гри стають в коло. Учні по черзі називають по одній букві алфавіту. Той, хто помиляється або занадто довго згадує потрібну букву, вибуває з гри. Перемагає той, хто не допускає жодної помилки. У цій грі букви можна замінити цифрами й числами, назвами сезонів, місяців, днів тижня тощо.
На уроках я часто використовую й різні варіації гри «True or False». Я називаю, наприклад, звуки, показуючи відповідні транскрипційні значки, і іноді допускаю помилки. Учні повинні виявити помилку. За допомогою цієї гри діти запам'ятовують букви, цифри та інші лексичні одиниці.
Для вдосконалення навичок аудіювання я використовую гру «Catch the sound». Спочатку вчитель загадує звук, а потім вимовляє слова, учні оплесками підтверджують наявність звуку у слові. Якщо учень помиляється, він виходить з гри. Залишаються у грі найуважніщі. Варіант цієї гри використовую при вивченні теми «Множина іменників»: учні повинні почути й хлопнути в долоні на слово у множині.
У 1-3 класах навчання граматиці також відбувається через гру, так як діти ще не знають українською назви частин мови і членів речення. Тому слово «Дієслово» я замінюю словом «дія», «іменник» – «назва» і відпрацьовую їх за малюнками.
У своїй роботі я часто використовую казки. Для пояснення дієвідміни дієслова to be я розповідаю учням казку про короля To Be і трьох його вірних слуг, казку про звуки «The first year pupil», «A book», «A Boy Why» і т.д.
Всі уроки повинні бути емоційно насичені, тоді у малюків виникне постійна мотивація до вивчення англійської мови, і вони з нетерпінням чекатимуть наступного уроку. Тому так важливо на кожному уроці грати з молодшими школярами.
Діти із захопленням грають у рольові ігри «In the Shop», «At the Hospital», «In the Zoo», «A Birthday».
Для учнів старших класів вважаю доцільним використовувати такі рольові ігри : “In the Supermarket”, “Weather Reporter”, “In the Library”, “At the Airport”, “An Interview” та граматичні ігри. Такий різновид ігор сприяє поглибленню інтересу до вивчення іноземної мови, розвиває в них навички спілкування, розширює словниковий запас та лінгвістичну ерудицію.
Для зручності користування я також згрупувала ігри за типами залежно від їх спрямування:
• введення лексичних одиниць (на цьому етапі ігри та ігрові вправи краще використовувати з учнями 3-4 класу, коли вони вже мають певний словниковий запас, наприклад: здогадайтесь про значення слова з контексту або за визначенням; а з 1-2 класами добре використовувати «вірші-домовлялки»);
• закріплення вивчених лексичних одиниць (цей етап має найбільше можливостей для використання дидактичної гри. На мою думку, найцікавішими є інтерактивні вправи, а також гра «Telescope» (на малюнок з зображенням накладається аркуш паперу з круглим отвором, учні повинні здогадатися, що зображено), гра «Cube» (на гранях куба зображено вивчені слова, учень підкидає його і виконує завдання — назвати слово, яке випало, або скласти з ним стверджувальне, питальне чи заперечне речення), гра «Choose the word» (є малюнок чи фото і декілька варіантів слів, учень має вибрати правильний) гра «True or false» (вчитель демонструє зображення і називає їх, якщо він «робить помилку»; учні мають зреагувати – плеснути в долоні) та багато інших);
• розвиток усного мовлення (наприклад: використовуючи подані слова придумати ситуацію й розіграти діалог або, використовуючи вивчену конструкцію, задати якомога більше питань і здогадатися що задумав вчитель або інший учень);
• звуковий аналіз слів (гра «Hear – don't hear» — вчитель по черзі називає слова. Якщо він говорить слово, в якому є певний звук, учні не реагують, якщо ж ні — плескають у долоні);
• засвоєння букв і знаків транскрипції (гра «АВС» — вставити пропущені букви, які йдуть за алфавітом, або гра «Put in the sound», щоб утворилось слово — на дошці звуковий запис слів з пропусками — учні мають підібрати й вставити такий звук, щоб утворилось слово, або навіть декілька варіантів слів);
• читання вже відомих слів (гра «Make up the word» — з поданих букв зібрати слово й прочитати його);
• оволодіння правилами читання (подані слова розподілити за категоріями — наприклад, голосні у відкритому складі і голосні в закритому складі, або слова з довгим звуком і слова з еквівалентним коротким звуком і т.п.);
• удосконалення навичок читання (конкурс на кращого читця);
• формування та розвиток навичок письма (наприклад ігрові вправи з завданням «Fill the gaps» — які так люблять учні. Для їх виконання необхідні як лексичні, так і граматичні знання).
Більше варіантів ігор й ігрових завдань представлено в додатках.
На заняттях необхідно вчити дітей культурі спілкування: як правильно привітати з днем народження, купити в магазині іграшки, продукти, подзвонити по телефону, привітати друзів, дорослих.
Гра має безсумнівну дидактичну цінність. Адже під час гри :
- розвивається комунікативна компетенція;
- краще засвоюється навчальний матеріал;
- відбувається соціальний розвиток особистості;
- реалізуються основні групи взаємопов’язаних цілей: освітньої, розвивальної, виховної;
- розвивається уміння орієнтуватися в реальних життєвих ситуаціях;
- розвивається уява, пам'ять, увага, мислення.
Ще одним ефективним засобом являється розучування віршів і пісень.
Текст у віршованій формі діти засвоюють досить легко. Вивчені таким чином лексичні одиниці й мовні зразки діти легко впізнають під час аудіювання, уживають у своїх висловлюваннях, нових ситуаціях.
Із першого заняття знайомлю дітей з віршиком: Good morning, good morning, Good morning to you! Good morning, good morning, I am glad to see you!
Зрозумівши його зміст, діти з радістю вітаються не лише на уроці, а й вдома фразами: ”Good morning to you!”, “I am glad to see you!”. Щоб твір довше зберігався в дитячій пам’яті, треба повторювати його на наступних уроках.
Вірші я добираю коротенькі, із простими римами, елементарними граматичними конструкціями й словами, що легко запам’ятати.
Вибір вірша зумовлений лексичним чи граматичним матеріалом, темою усних бесід, святами. Наприклад, готуючись до свята Нового року, діти із задоволенням вивчають наступні віршики: It is winter, It is cold. Father Frost is very old.
Окремі речення є граматичними структурами для подальшого усного мовлення. Діти із задоволенням вигукують: ”It is winter! It is cold!”, коли виходять на засніжене подвір’я.
Віршик вважається також одним із видів фонетичної зарядки для тренування окремих звуків, інтонації та наголосу: Why do you cry,Willy? Why do you cry? Why, Willy? Why, Willy? Why, Willy, why?
Використання гри на уроках іноземної мови має значення для придбання нових уявлень чи формування нових комунікативних компетентностей.
Таким чином, педагогічний потенціал будь-якої гри полягає в тому, щоб викликати у школярів інтерес, стимулювати їх розумову й мовну активність, спрямовану на закріплення нових лексичних одиниць, створювати атмосферу суперництва і співробітництва.
Використання сучасних ігрових технологій на уроці також сприяє формуванню дружного колективу в класі, гра додає навчальному спілкуванню комунікативну спрямованість, зміцнює мотивацію вивчення іноземної мови і значно підвищує якість оволодіння іноземною мовою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі: Монографія / Баханов К. О. – Запоріжжя : Просвіта, 2000. – 160 с.
2. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Педагогика, 1978. – 304с.
3. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / Селевко Г. К. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.
4. Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: Навч. посібник / Щербань П. М. – К. : Вища шк., 2004. – 207 с.
5. Компетентнісний підхід в освіті : Методичні рекомендації керівним педагогічним кадрам для проведення науково-практичних семінарів з питань впровадження компетентнісного підходу в практику роботи ЗНЗ. – Харків: ХОНМІБО, 2005. – 92с.
6. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: В 2-х т. / Редкол. В.М. Столєтовтаін. – К.:Рад. школа, 1983. – 488с.
7. Кларин М. В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализ зарубежного опыта / Кларин М. В. – М. : Наука, 1997. – 223с.
(33.9 Kb) ] 22.10.2016, 11:21 --------------------------

Категория: АНГЛІЙСЬКА МОВА | Добавил: kish-mish1987 Просмотров: 2622 | Загрузок: 450 | Рейтинг: 0.0/0
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 1
Гостей: 1
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг