Головна » Матеріал для завантаження » РОЗРОБКИ УРОКІВ » АНГЛІЙСЬКА МОВА

Інтерактивні та інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування комунікативної компетентності учнів
(27.9 Kb) ] 22.10.2016, 12:06 Інтерактивні та інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування комунікативної компетентності учнів
Відповідно до Указу президента України № 641/2015 «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні» необхідно сприяти реалізації вивчення англійської мови у школах, створювати реальні проблемні ситуації, які би спонукали учнів до вирішення питань, що би і сприяло розвитку комунікативної компетенції як основної компетентності на уроках іноземної мови [1].
Тому головною метою навчання іноземної мови є розвиток в учнів здатності використовувати іноземну мову як інструмент спілкування між людьми, тобто розвиток комунікативних навичок, які реалізуються через застосування інтерактивних технологій.
Даний розділ моєї роботи висвітлює актуальне питання вивчення англійської мови учнями шляхом формування у них комунікативної компетенції засобами інтерактивних технологій.
Цією проблемою займалися такі видатні вчені як Леонтьєв О.О., Зимня І.О., Пассов Ю.І., Шатілов С.Ф, Рогова Г.В. та інші.
Вченими-методистами (Пассов Ю.І., Скалкін В.Л., Шубін Е.П. та ін.) визначені численні типові комунікативні ситуації, які, за критерієм схожості, об’єднуються у великі групи, утворюючі так звану сферу спілкування.
Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується освітніми інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і, водночас, на модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, культури і соціальної практики.
Основною компетентністю на уроках іноземної мови є комунікативна компетентність, оскільки вона забезпечує набуття учнями вміння обговорювати проблеми, доводити власну позицію, виробляти власну точку зору, розвивати критичне і креативне мислення та адаптуватися у мовному середовищі.
Зміна підходів у викладанні англійської мови, оновлення методик навчання та виховання учнів через активне застосування інтерактивних та ІК технологій дає змогу підвищити мотивацію та наблизити умови навчання до реальних умов застосування мови.
Поєднання цих технологій вирішує такі практичні завдання:
- розвиває комунікативні вміння і навички, допомагає встановленню емоційних контактів між учнями;
- забезпечує учнів необхідною інформацією, без якої неможливо реалізувати спільну діяльність;
- розвиває вміння аналізувати, синтезувати, ставити цілі;
- вчить працювати в команді, прислухатися до чужої думки;
- створює комфортні умови навчання (зняття нервового навантаження, зміна форм діяльності, переключення уваги).
Разом з тим даний підхід забезпечує ефективність навчання та передбачувані результати:
- розширення словникового запасу учнів , оволодіння ними граматичними структурами відповідно до вимог державного стандарту;
- удосконалення вимови учнів на рівні державного стандарту;
- розуміння учнями вимови з різного пред'явлення;
- вміння вживати вивчений матеріал в незнайомих ситуаціях.
Впровадження інтерактивних методів навчання, таких як дискусія, дебати, «мікрофон», а також проведення уроків: ток - шоу, уроку-конференції, вікторини, квесту, особливо проведення нестандартних уроків, які сприяють розвитку критичного та аналітичного мислення в учнів, комунікабельності, тобто комунікативній компетенції, безумовно покращують стан викладання англійської мови.
З кожним днем інформаційно-комунікативні технології (ІКТ) стають невід'ємним засобом спілкування для все більшої і більшої кількості людей. ІКТ створюють нове середовище, в якому майбутньому поколінню належить не тільки спілкуватися, але й вибудовувати професійні та особисті стосунки, демонструвати свої інтереси і представляти себе.
Застосування інтерактивних та інформаційно – комунікативних технологій дає можливість організувати уроки таким чином, що практично всі учні є активними учасниками дійства. Кожен має можливість внести свій індивідуальний вклад у спільну діяльність, іде обмін знаннями, ідеями, способами дій. Проходить це в атмосфері доброзичливості, взаєморозуміння, взаємопідтримки, що дозволяє не тільки отримувати нові знання, але й розвиває навички пізнавальної діяльності.
Застосування ІКТ допомагає зробити уроки цікавими і незабутніми.
Враховуючи специфіку предмета «Англійська мова», визначимо основні аспекти роботи з ІКТ:
- Семантизація лексичних та граматичних матеріалів;
- Здійснення наочної і опорною підтримки;
- Проведення проміжного та підсумкового контролю;
Залучення ІКТ в практику навчання англійській мові є не тільки засобом підтримки мотивації, але і допомагає в рішенні дидактичних завдань:
- Формування вміння читання;
- Поповнення лексичного запасу учнів;
- Підвищення пізнавальної активності учнів;
- Розширення їх кругозору, знайомство з культурою інший країн.
Умовою і результатом інтерактивного навчання є сформованість в учнів здатності і бажання вчитися самостійно, здійснювати пошук інформації з використанням різноманітних джерел, застосовувати знання в нових ситуаціях, виробляти вміння діяти, прагнути саморозвитку.
Таким чином я використовую на уроках:
- групові та парні форми роботи;
- роботу з різними джерелами інформації;
- проектні форми роботи;
- інші види творчих робіт.
Сучасні технології залучають учнів до тісної співпраці з вчителем.
На уроках намагаюсь, створити психологічний комфорт, що допомагає учням подолати страх перед помилками, вільно приступити до роботи, орієнтуючись на успіх, а не на уникнення невдач, створює необхідні умови для успішного засвоєння навчального матеріалу. Уроки проводжу у швидкому темпі. Це дає можливість опрацювати більше матеріалу, використати заощаджений час для інформування, використання додаткового матеріалу, імпровізації, творчого пошуку і не дає учням можливість нудьгувати.
На уроках постійно створюю або стимулюю створення таких ситуацій, в яких спілкування було б природнім і в яких учні можуть вживати в реальному спілкуванні все те, що вони вивчили формально.
Крім ситуативного мовлення систематично організовую парну роботу. За умов парної роботи всі учні в класі отримують можливість говорити, висловлюватися. Робота парами не є лише засобом навчання діалогічного мовлення. У парах практикую, наприклад, змагання на краще читання нової лексики, мовних зразків. В умовах дружнього змагання кожна пара намагається відповісти як найкраще. У парах учні здійснюють роботу над текстами, виконують завдання електронних посібників, створюють та відгадують загадки (guessing games), описують малюнки, складають короткі повідомлення та ін. Це дозволяє їм практикувати говоріння в невимушеному контексті, без остраху. Робота в парах передбачає час на обдумування, обмін ідеями з партнером. І лише потім думки озвучуються перед класом.
Робота в групах - це чудова техніка концептуального навчання, творче вирішення проблеми формування комунікативних навичок.
Найчастіше застосовую такі форми групової роботи як : «Мозковий штурм», «Обери позицію», «Акваріум», «Коло ідей», «Рухливий диктант». Учні часто пишуть групові листи, складають кросворди з різних тем, грають у рольові та словникові ігри, упорядковують речення, тексти, куплети, готують та презентують проекти та інші.
Під час групової роботи у моїх учнів виникає бажання фантазувати, спілкуватися, формується впевненість у власній значимості. До активної діяльності долучаються навіть найпасивніші. Така робота знімає напругу, ліквідує дефіцит спілкування іноземною мовою.
Але, чи не найцікавішою інтерактивною груповою формою навчання я, як і мої учні, вважаю проектну роботу. Цей вид діяльності:
- інтегрує усі чотири види мовленнєвих навичок, ще й граматику у смисловому контексті;
- створює умови для підвищення рівня мотивації завдяки тому, що діти можуть зробити власний вибір щодо форм і змісту роботи, використати власний життєвий досвід;
- дає можливість учням вчитися один в одного.
Проект допомагає мені перевірити рівень сформованості вміння читання і навичок усного мовлення, так само розвиває в учнів уміння знаходити відповідну інформацію, відстоювати свою точку зору, творчо мислити. Тим самим вирішуються такі соціальні та виховні завдання, як:
- Розвиток творчого потенціалу;
- Формування комунікабельності;
- Підвищення ефективності самостійної роботи учнів;
- Підтримка освітньої ініціативи школярів.
Проекти у нас різноманітні: від написання розповіді про улюблені свята (з фотографіями), рекламних брошур, до створення презентацій. Так для заключного уроку з теми “Sport” учні 10 класу, розподілені на чотири групи, самостійно обирали зміст та форми проектної роботи. В результаті на захист було представлено проспект – розкладку “Our favourite kinds of Sport”, презентації у Power Point “Sport in Ukraine”, фотоальбом “We and Sport”.
Презентація допомагає проілюструвати будь-який виступ, як вчителя, так і учня. Тому при роботі над презентаціями учні активно використовують комп'ютер та Інтернет-ресурси. Учням важливо показати свої здібності, приховані таланти, знайти свою модель демонстрації, захистити свою позицію, думку.Головним критерієм при оцінюванні презентацій є використання мовних засобів, але і комп'ютерне оформлення теж враховується. Аналізуються висловлювання учнів, вчитель слідкує за тим, як засвоєна лексика, чи правильно вони вживають граматичні структури. Наявні помилки обов'язково розбираються, виправляються, а прогалини відпрацьовуються на наступних уроках.
Вважаю, що саме проектна робота дає змогу найкраще поєднувати інтерактивні та інформаційно – комунікативні технології. Адже для створення презентацій, які є дуже популярними серед учнів, необхідно не лише знайти тематичну інформацію в Мережі, застосувати практичні навички роботи в одній з комп’ютерних програм, а й представити матеріал, застосовуючи здобуті на даний момент комунікативні навички.
Крім цього, намагаюсь знайти для кожного учня добрі слова, похвалити, коли він того заслуговує, всіляко заохочувати діяльність дітей. Радість пізнання розвиває творчість учнів, формує інтерес до вивчення іноземної мови.
Освітній потенціал ІКТ як засобу навчання я широко використовую на уроках для здійснення наочної підтримки навчання мови.
Тут я використовую тексти і фотоматеріали. Застосовую деякі слайди в якості роздаткового матеріалу. Наприклад: схеми, таблиці, опорні роздруківки текстів.
При вивченні лексики ефективно сприймаються і запам'ятовуються учнями слайди-картинки, які беру з Інтернет сайтів для вчителів (www. Native English). Він пропонує всілякі флеш-малюнки, презентації, розмовні теми з різної тематики. Такі завдання як Complete the sentence (продовжіть речення), Fill in the necessary word (вставте пропущене слово) дають можливість керувати увагою учнів, зачіпають емоційну сферу дітей, дозволяють закріпити лексику з певної теми.
Роботу на уроці можна організувати і через інтерактивну дошку для всього класу та індивідуально через комп'ютер. Інтерактивна дошка дозволяє здійснювати активне коментування матеріалу. Під’єднання класу до всесвітньої мережі робить можливим використання різноманітних Інтернет ресурсів.
ІКТ дозволяють:
- тренувати різні види мовної діяльності і сполучити їх у різних комбінаціях;
- допомагають усвідомити мовні явища;
- сформувати в учнів лінгвістичні здібності;
- автоматизувати мовні дії;
- реалізувати індивідуальний підхід і самостійну роботу школярів.
Комп'ютер став ефективним засобом реалізації конкретних завдань на уроці. Можливість використання різних видів вправ: проведення граматичних і країнознавчих вікторин; ведення моніторингу навчального процесу; виготовлення роздаткового і наочного матеріалу; оформлення проектів робить комп'ютер незамінним технологічним засобом в роботі вчителя
В результаті чітко спрямованої роботи по формуванню комунікативної компетентності, розвитку і підтримання інтересу до вивчення іноземної мови шляхом поєднання інтерактивних та ІК- технологій досягла позитивних результатів.
Переконана, що метод використання ІКТ у навчанні англійської мови є одним з ефективних засобів формування комунікативної компетенції, розвитку особистості учнів, яка вміє орієнтуватися в потоці інформації, розкриття творчого потенціалу, підвищення мотивації до навчально-пізнавальної діяльності.
Використання ІКТ надає можливості учням стати головними діючими особами на уроці (учитель вже не є центральною фігурою), розвиває уміння виконувати різні види діяльності. Діти вчаться бути толерантними, приймати всі ідеї, які виникають під час спроб спілкування (завжди повторюємо і пам’ятаємо : «Кожна ідея має право на існування»). Як тільки учні відчують, що їх поважають і цінують, вони будуть активно демонструвати те, на що вони здатні, будуть висувати пропозиції і брати участь в різноманітних видах діяльності. Таким чином створюється ситуація успіху для кожного учня, формується його позитивна «я-концепція».
Коли учні працюють з будь-якою інформацією, вони вчаться мислити, тренують інтелектуальні здібності, набувають комунікативної компетентності, не помічаючи, що їхнім інструментом є саме іноземна мова. Набуті навички вони використовують для розвитку власного творчого потенціалу: чим більше вони знають і вміють, тим легше їм створювати власні творчі ситуації.
Практика показує, що, володіючи елементарною комп'ютерною грамотністю, вчитель здатний створювати оригінальні навчальні матеріали, які захоплюють, мотивують і націлюють учнів на успішні результати.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Указ президента України № 641/2015 «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні» – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/6412015-19560
(27.9 Kb) ] 22.10.2016, 12:06 --------------------------

Категория: АНГЛІЙСЬКА МОВА | Добавил: kish-mish1987 Просмотров: 1942 | Загрузок: 411 | Рейтинг: 0.0/0
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 4
Гостей: 4
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг