Головна » Матеріал для завантаження » РОЗРОБКИ УРОКІВ » АНГЛІЙСЬКА МОВА

Метод проектів як засіб формування комунікативної компетентності учнів на уроках англійської мови
(24.8 Kb) ] 22.10.2016, 12:19 Метод проектів як засіб формування комунікативної компетентності учнів на уроках англійської мови
Насамперед викладач іноземної мови навчає дітей способам мовної діяльності, тому ми говоримо про комунікативну компетенцію як одну з основних цілей навчання. Я.М. Колкер в роботі "Практична методика навчання іноземної мови" (М., 2000) зупиняється детально на наступному моменті: "В останні десятиліття традиційного навчання іноземним мовам прийнято протиставити комунікативні та інтенсивні методи" [5, с.12].
Термін комунікативність не слід розуміти вузько, чисто прагматично. Не можна не погодитися з І.Л. Бім, що комунікативність "не зводиться тільки до встановлення за допомогою мови соціальних контактів. Це прилучення особистості до духовних цінностей інших народів - через особисте спілкування і через читання" [1, с.40].
Комунікативне навчання іноземним мовам носить діяльніший характер, оскільки мовне спілкування здійснюється за допомогою "мовної діяльності", яка, в свою чергу, служить для вирішення завдань продуктивної людської діяльності в умовах "соціальної взаємодії" людей, що спілкуються (І. О. Зимняя, Г. А. Китайгородська, A.A. Леонтьев).
В даний час метод проектів широко використовується в сучасній світовій методиці викладання англійської мови, так як він дозволяє органічно інтегрувати знання учнів з різних галузей для вирішення окремо взятої практичної проблеми, стимулюючи при цьому розвиток творчих здібностей особистості учня. Проект виникає і розвивається із конкретної ситуації. Ця ситуація виникає в процесі роботи над будь-якою учбовою темою, в ході обговорення прочитаного тексту, актуальних подій сучасного життя і т.д.
Основне завдання педагога в навчанні англійської мови полягає в тому, щоб перенести акцент із різних видів вправ на творчу смислову діяльність учнів, яка полягає у володінні певними мовними засобами. Метод проектів може дозволити розв'язати це дидактичне завдання і відповідно перетворити уроки англійської в дискусійний, дослідницький клуб, в якому вирішуються дійсно цікаві, практично значимі для учнів проблеми з врахуванням особливостей культури країни і по можливості на основі міжкультурної взаємодії.
В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвивати критичне та творче мислення. "Все, що я пізнаю, я знаю, для чого мені це потрібно, де і як я можу ці знання застосувати" - ось основна теза сучасного розуміння методу проектів. Проектна методика має прагматичну направленість на результат, який можна отримати при вирішенні тієї чи іншої практичної або теоретично-значимої проблеми. Цей результат можна побачити, осмислити, застосувати в практичній діяльності. Щоб досягнути такого результату необхідно навчити дітей самостійно мислити, знаходити і вирішувати проблеми, залучаючи до цієї проблеми знання з різних областей, уміння прогнозувати результати і можливі наслідки різних варіантів розв'язань. Метод проектів дозволяє учням проявити самостійність у виборі теми, джерел інформації, способі її викладання і презентації. Проектна методика дозволяє проводити індивідуальну роботу над темою, яка викликає найбільший інтерес у кожного учасника проекту.
Метод проектів - це система навчання, за якої учні здобувають знання і уміння в процесі планування і виконання конкретних завдань; це комплекс пошукових, дослідницьких, графічних та інших видів робіт, виконаних з метою практичного або теоретичного розв’язання важливої проблеми [3].
Проект – це п’ять «П» :
- проблема;
- планування;
- пошук інформації;
- продукт;
- презентація кінцевого продукту.
Головною метою проекту є формування таких ключових компетенцій як "уміння вчитися", загальнокультурної та соціальної.
Розвиток компетенції "вміння вчитися" передбачає формування в учня здатності самостійно:
- визначити мету діяльності або сприймати ту, що поставлена викладачем;
- виявляти зацікавленість до навчання, докладати вольових зусиль для досягнення позитивного результату пізнавальної діяльності;
- раціонально організовувати свою навчальну працю;
- знаходити потрібну інформацію, добирати доцільні способи для розв'язання завдання;
- усвідомлювати свою діяльність і прагнути 'її вдосконалити;
- мати уміння і навички самоконтролю) [4, с.27].
Розвиток даної компетенції має комплексний характер і передбачає, зокрема, формування лексичної, граматичної, фонетичної, мовної, соціокультурної компетенцій. Здатність продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та в команді, виконувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, спільно визначати цілі діяльності, планувати, розробляти й реалізовувати проекти індивідуальних і колективних дій, брати на себе відповідальність за прийняті рішення та їх виконання передбачає формування соціальної компетенції.
Одним із шляхів формування загальнокультурної компетенції є користування іноземною мовою; доцільне застосування мовленнєвих навичок та норм відповідної мовної культури, символіки в процесі комунікації.
Як відомо, основною проблемою вивчення англійської мови є те, що поза класом учні практично не мають можливості спілкуватися мовою. Використання проектної методики в процесі навчання дозволяє в більшій мірі застосовувати мовні знання та мовленнєві навички.
Виконання завдань проекту виходить за межі уроку та вимагає багато часу, але при цьому можна вирішити цілий ряд важливих завдань. А саме:
- учні отримують можливість здійснювати творчу роботу в межах даної теми, самостійно здобувати необхідну інформацію не тільки з підручників, а й з інших джерел;
- учні в проекті взаємодіють одне з одним та з викладачем. Викладач виступає при цьому не лише контролером, але й консультантом;
- посилюється індивідуальна та колективна відповідальність учнів за конкретну роботу в межах проекту;
- у проекті враховуються інтереси та індивідуальні здібності учнів.
Елемент творчості робить проектну роботу дуже індивідуальною. Працюючи над проектом, учні проводять невеличку дослідницьку роботу: шукають інформацію в книгах, спілкуються з іншими людьми, знаходять ілюстрації, фотографують. Учні різного рівня мовленнєвого розвитку можуть зробити свій власний проект оригінально та неповторно, відповідно рівню своїх знань, можливостей. Готуючи розповідь про своє оточення, учні відкривають значення англійської мови як міжнародної. Колись, у майбутньому, їм прийдеться, можливо, розповісти іноземцю про себе, свої інтереси. Зосереджуючи свою увагу на темі, що вивчається англійською мовою, учні мають можливість ознайомитися з особливостями культур англомовних країн, і таким чином збагатити власне розуміння інших культур.
Проектна робота може бути виконана в класі або вдома. Ключ до успіху проектної роботи - це добра організація і підготовка. Учні вчаться працювати самостійно і самостійно планувати свій проект.
Особливість методу проектів полягає у тому, що він забезпечує діяльнісний підхід до організації навчально – виховного процесу, в його основі лежить пізнавальна діяльність учнів, їхні уміння самостійно конструювати свої знання й орієнтуватися в інформаційному просторі, в тому числі, і в іншомовному.
Метод проектів завжди орієнтований на самостійну роботу учнів – індивідуальну, парну,групову – яку учні виконують протягом певного часу (наприклад, упродовж вивчення теми). Кінцевий продукт діяльності – мультимедійна презентація, буклет, стінгазета, фотоколаж, відеорепортаж, але обов’язково на англійській мові.
Проектна технологія сприяє розв’язанню таких важливих психолого- педагогічних та виховних завдань, як розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних та творчих здібностей учнів, формування в них цілісного уявлення про світ, суспільство, державу, залучення підлітків до колективної творчої діяльності, отримання ними досвіду соціальної взаємодії.
Ефективність використання методу проектів, на мою думку, багато в чому зумовлюється позицією вчителя, його спрямованістю на створення особистісно - орієнтованого та компетентністно – орієнтованого педагогічного простору, демократичним стилем спілкування, діалоговими формами взаємодії з дітьми. Я розглядаю навчальний проект як засіб, який дозволить навчити учнів проектуванню, тобто пошуку способів вирішення проблеми, шляхом розв’язання задач, які витікають з неї .
Під час організації навчального проектування я можу виконувати різні ролі:
- Організатора або координатора,
- експерта або консультанта,
- керівника або помічника.
Ці ролі залежать від рівня підготовки класу до такого виду діяльності. Педагогічне спостереження допомагає мені визначити можливості учнів, їх здатність до нового виду діяльності.
Навчання учнів проектуванню – тривалий процес, протягом якого вони набувають відповідні вміння та навички: рефлексивні, пошукові(дослідницькі), комунікативні, презентаційні, навички оціночної самостійності, вміння і навички співпраці [2]. Базою такого навчання залишаються загальнонавчальні уміння такі як аналіз прочитаного, виділення головного, письмовий або усний переказ.
Істотною умовою результативної роботи є підготовка учнів до виконання завдань проекту. Таку організаційну роботу проводжу у кілька етапів.
Перший етап – підготовчий: вибір та обговорення теми проекту, формулювання проблеми, ознайомлення з новим мовленнєвим матеріалом, його автоматизація, розробка структури проекту, обговорення кінцевого продукту та способу його презентації, формування груп та вивчення їх індивідуальних особливостей, інтересів, життєвого досвіду.
Другий етап – організація роботи: збір інформації (читання текстів, робота з довідниками, інтерв’ювання, анкетування); обговорення першої зібраної інформації, перших результатів у групах, обговорення її в класі.
Третій етап – проміжний контроль: обговорення способу оформлення проекту, його документування. На цьому етапі учням пропонується також виготовити плакат, буклет, афішу, альбом із невеличкими текстами, малюнки, фото за обраною темою. Наприклад, під час вивчення теми “Їжа”, учні отримують завдання виготовити рекламний буклет улюбленої страви. Цей вид діяльності дуже подобається учням.
Четвертий етап – власне презентація: обговорення в групах способів презентації проекту, документування проекту, презентація проекту.
Під час захисту проекту звертаю увагу на:
- якість представленого матеріалу, його композицію;
- глибину розкриття проблеми;
- використання міжпредметних зв’язків;
- активність кожного учасника проектування;
- колективний характер прийнятих рішень;
- характер спілкування та взаємодопомоги в групі;
- вміння учнів аргументувати, робити висновки;
- культуру мовлення;
- естетичність оформлення результатів проекту;
- вміння відповідати на запитання опонентів.
П’ятий етап – підбиття підсумків: обговорення результатів та оцінювання проекту. Оцінюю як процес, так і результат.
Будь - який проект, який виконується учнями, незалежно від його типу, має однакову структуру. Це дозволяє скласти єдину циклограму виконання проекту. По мірі формування у дітей відповідних навиків, зростає їх самостійність у виконанні проектних завдань, збільшується їх захоплення таким видом навчально - пізнавальної діяльності.
Так, під час вивчення теми «My hobby» у п’ятому класі, учні творчо підійшли до виконання проектів. Кожен намагався, якомога цікавіше представити своє власне хобі, викликати інтерес і захоплення. Розповіді були цікавими, живими та емоційними.
На уроках за темою «My school», учням 6-го класу було запропоновано створити презентацію, буклет, стінгазету, чи відео на дану тему. Їх думки розділилися, що допомогло об’єднати учнів у три групи. Одна група створила відеоролик, у якому кожен з учасників розповів кілька цікавих, на його думку, фактів про нашу школу. Друга група підготувала презентацію із використанням самостійно відзнятих фото. Третя – стінгазету, із рубриками «Our teachers», «Our classrooms», «Our canteen», «Our traditions» та інші.
Не менш яскравим прикладом проектування стали оформлені учнями шостих класів стінгазети на тему «This is me».
Як підсумок вивчення теми «Geographical Outlook», учнями восьмого класу, також було створено ряд проектів. Учні досліджували географічне положення, кліматичні умови, чисельність населення, традиції та звичаї країн. Кінцевим продуктом проекту стали презентації. Під час виконання поставлених завдань, учні багато працювали з додатковою інформацією з різних джерел: інформаційних довідників, Інтернет - ресурсів, у тому числі й англомовних сайтів.
Учням різних класів дуже імпонують проекти, де необхідно представити інформацію про себе, свої захоплення, родину, місто, де вони живуть. Така робота сприяє формуванню ціннісних орієнтацій дитини, навчає їх самопрезентації, Такі проекти завжди унікальні. Так, учні 10 класу, на підсумковому уроці з теми «Sport in my life» презентували ряд робіт: «My favourite sport», «Sport in my life», «Famous sportsmen». Інформація була викладена дуже цікаво, містила велику кількість фактів, власних фото, думок та побажань щодо здорового способу життя та зайняття спортом. В результаті такої роботи, учні вивчили багато нових лексичних одиниць, повторили граматичні структури, покращили свої комунікативні навички.
Набутий досвід роботи з використання методу проектів дозволяє мені стверджувати, що використання учителем цієї особистісно – орієнтованої та компетентнісно – орієнтованої інноваційної технології позитивно впливає на результативність нашої спільної з учнями діяльності та рівень їх навченості з предмету. Її особливість полягає в тому, що технологія перебуває в органічному зв’язку з традиційною класно-урочною системою. І разом з тим має ряд переваг:
- учні бачать перед собою кінцевий результат;
- виявляються і розвиваються їх творчі здібності і ділові якості;
- враховуються індивідуальні особливості дитини;
- розвиваються соціальні та комунікативні уміння та навики;
- технологія сприяє розв’язанню важливих психолого-педагогічних та виховних завдань;
- ідеально підходить для індивідуальної, парної чи групової роботи.
Цей метод є гарним стимулом для розвитку особистості, її комунікативної компетеності. Він дозволяє досягти більш якісного та ефективного навчання англійської мови у школі.
Отже, використання методу проектів як засобу формування комунікативної компетентності учнів на уроках англійської мови буде успішним за дотримання учителем наступних умов:
- знати теоретичні основи використання методу проектів в урочній та позаурочній діяльності, уміти застосовувати їх на практиці;
- бути готовим змінити професійну позицію від носія знань до партнера та організатора діяльності учнів;
- подбати про підготовку учнів до проектування. Формувати у них необхідні для такого виду навчально-пізнавальної діяльності уміння та навички;
- подбати про матеріально-технічне, інформаційне, навчально- методичне забезпечення проекту;
- не втомлюватися підтримувати в учнів стійку мотивацію до роботи, стимулювати їх до виконання поставлених завдань;
- ставити перед учнями завдання, керуючись принципом: «сильним» - складніші завдання, слабшим – враховуючи їх реальні можливості;
- контролювати етапи виконання проекту, ступінь дитячої самостійності в роботі збільшувати поступово;
- чітко дотримуватися циклограми проекту, привчати до цього учнів;
- пам’ятати, що в проекті оцінюється не тільки результат, а й процес його виконання;
- сприяти тому, щоб кожен учасник проекту став у ньому успішним.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бегьом Ф. Проект на уроці іноземної мови / Ф. Бегьом // К.: Основа, 2007.-45с.
2. Косогова О. О. Метод проектів у практиці сучасної школи. – Х.: Вид- во «Ранок», 2011.- 144с.
3. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Нові педагогічні та інформаційні технології в системі освіти:навчальний посібник для студентів пед. вузів і системи підвищення кваліфікації пед.. кадрів. – М. : Академія, 2000. – 272 с.
4. Душеїна Т.В. "Проектна методика на уроках іноземної мови". ІМвНЗ, 2008, № 5.
5. Гусельникова Є.В. Метод проектов на уроках английского языка с использованием интернет-технологий - Режим доступу: http://www.festival/lSeptember
(24.8 Kb) ] 22.10.2016, 12:19 --------------------------

Категория: АНГЛІЙСЬКА МОВА | Добавил: kish-mish1987 Просмотров: 1962 | Загрузок: 382 | Рейтинг: 0.0/0
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:

Поділитися посиланням на цю сторінку в:

Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 1
Гостей: 1
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ
haiduchokalexandr
Україна. Кривий Ріг