Головна » Матеріал для завантаження » РОЗРОБКИ УРОКІВ » АНГЛІЙСЬКА МОВА

Технологія продуктивного навчання як засіб формування комунікативної компетентності на уроках англійської мови
(28.4 Kb) ] 22.10.2016, 11:50 Технологія продуктивного навчання як засіб формування комунікативної компетентності на уроках англійської мови
У розділі розглядається технологія продуктивного навчання як ефективний засіб формування комунікативної компетенції учнів на уроках англійської мови; основою технології продуктивного навчання визначаються інтерактивні вправи і наводяться приклади групових видів роботи під час вивчення граматичного матеріалу на уроках англійської мови.
Ключові слова: продуктивне навчання, комунікативна компетенція, інтерактивні вправи, групова робота.
Основне призначення іноземної мови як освітньої галузі «Мови і літератури» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти – сприяти в оволодінні учнями всіма видами мовленнєвої діяльності, основами культури усного і писемного мовлення, базовими вміннями і навичками використання мови в різних сферах і ситуаціях. Стратегічно важливою для мовного компонента є комунікативна компетентність, яка є невід’ємною складовою структури змісту сучасної освіти [3, с. 6].
І саме школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники зможуть розвивати та удосконалювати відповідно до власних потреб.
Формування комунікативної компетентності учнів зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних методів і технологій навчання. Однією з найбільш дієвих, на мій погляд, для формування комунікативної компетенції у сучасних умовах є технологія продуктивного навчання.
За І. Підласим «Продуктивними назвемо знання, уміння, спираючись на які випускники школи знаходять міцну опору для свого майбутнього. Продуктивні знання уміння – необхідні, дієві, міцні, постійно актуальні. Саме такі продукти школи затребувані у сучасному житті. Продуктивна технологія виділяє головне, дає потрібне, програмує успіх і гарантує якість. Гарантований успіх незалежного тестування, до якого перейшла наша школа під тиском ринкових відносин, забезпечує лише технологія продуктивного навчання» [1, с. 5].
Технологія продуктивного навчання надає можливість навчання на основі практичного життєвого досвіду, що допомагає молоді в їхньому професійному пошуку, розв'язанні їхніх соціальних, освітніх психологічних і культурних проблем.
Продуктивне навчання – це процесс освіти, метою якого є розвиток особистості в співтоваристві, також удосконалення самого товариства. Цей процесс спрямований на успішність у діяльності, орієнтований на продукт, та осмислення цієї діяльності в групі учнів за підтримки педагогів у реальній життєвій ситуації [1, с. 64].
Продуктивне навчання спрямоване на набуття життєвих умінь, що ініціюють особистісне зростання та індивідуальний розвиток, міжособистісне спілкування та взаємодію, а також самовизначення його учасників, що є одним з ключових моментів під час вивчення іноземної мови.
Цілями продуктивного навчання є:
- створення комплексу оптимальних умов для розвитку особистості учня;
- створення умов для розумової діяльності;
- створення у навчально-виховному процессі цілісної системи знань, умінь, навичок;
- міжсуб'єктивні, партнерські взаємини педагога і учня;
- набуття учнями життєвих умінь, що ініціюють особистісне зростання та індивідуальний розвиток, міжособистісне спілкування, взаємодію та самовизначення;
- отримання конкретного продукту в результаті самостійної предметної діяльності учня згідно із загальними вимогами навчання;
- організація мотивованого, самостійного практично орієнтованого навчання;
- створення діяльнісного підходу до навчання, формування у учнів умінь утверджувати себе через постійну продуктивну діяльність;
- орієнтація на практичне дослідження успіхів у самоосвітній діяльності [1, с. 65].
Сьогодні учень повинен повернутися зі школи з певними результатами.
Щоб дійсно був результат і був він ефективним, необхідна більша інтеграція теоретичного навчання в практичний досвід. Школа має максимально реалізувати головні принципи продуктивної освіти:
- служіння дитині;
- глибоке знання природи дитини, законів її розвитку і виховання;
- демократизація;
- гуманізація;
- національний характер;
- вільний вибір;
- самоосвіта;
- індивідуальність;
- продуктивність та результативність [1, с. 65].
Продуктивне навчання як педагогічний метод відрізняється від репродуктивного тим, що в його основі лежить системне досвідчене виробництво та рефлексія.
Основними умовами ефективного навчання у системі продуктивного навчання є:
1. Мотивація до навчання.
2. Сприятливе, комфортне середовище.
3. Застосування методів, що відповідають різним стилям і способам навчання.
4. Використання суб’єктивного досвіду.
5. Створення ситуації успіху.
6. Наявність контролю над процесом навчання.
7. Можливості випробування нових знань на практиці та використання набутих знань.
8. Достатній час на засвоєння нових знань і вмінь.
9. Можливість побачити використання набутих знань та вмінь на практиці.
В основі продуктивного навчання лежать інтерактивні технології. Саме вони допомагають дитині реалізувати свій потенціал, дають можливість працювати відповідно до своїх здібностей, в оптимальному темпі, сприяють виявленню індивідуальності, розвитку самосвідомості, підвищенню самооцінки та самоствердженню, що є важливим як для талановитого, так і для слабкого учня.
Такі підходи до навчання не є повністю новими для української школи. Частково вони використовувалися в практиці української школи в 20-ті роки С. Смирновим, А. Рівіним. Подальшу розробку елементів інтерактивного навчання можемо знайти в працях В. Сухомлинського, творчості вчителів-новаторів 70—80-х рр. (Ш. Амонашвілі, В. Шаталова, Є. Ільїна, С. Лисенкової та ін.) [ 1, с. 71].
У Західній Європі та США групові форми навчальної діяльності учнів активно розвивались і вдосконалювались, і в результаті досліджень була створена відома всім «піраміда навчання». Встановлено, що засвоюється приблизно:
10% того, що учень читає;
20% того, що учень чує;
30% того, що він бачить;
50% того, що він бачить і чує;
70% того, що промовляє сам;
90% того, що він каже і робить.
Виходячи з цього, вибір інтерактивних вправ повинен орієнтуватися на можливості різних видів діяльності та методів засвоєння знань, а саме:
5% слухання;
10% читання;
20% візуальне сприйняття;
30% демонстрування;
40% демонстрування з поясненням;
50% групова робота;
70% вправи на самостійне активне навчання;
90% навчання інших [2, с. 11].
Тому, найбільш дієвими з інтерактивних вправ у системі продуктивного уроку англійської мови вважаю групову та парну роботу учнів. У процесі такої роботи в учнів розвивається бажання до творчої продуктивної праці, учні прагнуть до активних дій, досягають успіхів та мотивують власну поведінку, відпрацьовують найбільш наближені до життєвих ситуацій моделі поведінки, необхідні для успішного використання у майбутньому. Частіше всього у практиці роботи використовую фронтальну роботу малими групами.
Останнім часом учителі змушені частіше зосереджуватися на граматиці, готуючи учнів до складання ЗНО, а це призводить до обмеження можливостей формування в учнів усних мовних навичок та вмінь. Методичні напрацювання вчителів англомовних країн включають в себе великий набір інтерактивних форм роботи, які, адаптувавши до нашої навчальної програми, можна успішно використовувати під час навчання граматики.При цьому граматичні явища перестають сприйматися як щось відокремлене від власне акту комунікації, а граматичні вправи перестають бути нецікавим і нудним маніпулюванням граматичними формами.
На жаль, в діючих шкільних підручниках для загальноосвітніх навчальних закладів домінують некомунікативні граматичні вправи. Вони є легшими для виконання й контролю, але зовсім не сприяють активізації учнів, тобто, перетворенню їх з об’єкта в суб’єкт навчального процесу.
Вислів Бенджаміна Франкліна “Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn” стали гаслом моєї роботи: пропонуючи учням активні форми роботи для навчання граматики, я тим самим створюю умови для їх активної участі в процесі набуття знань і адекватного використання набутих знань у реальному житті. Використання групових та парних видів роботи на уроках англійської мови дає можливість створити комфортні умови навчання для кожного учня, за яких він відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність, має змогу самостійно опрацьовувати навчальний матеріал та практично його застосовувати Висловлювання учня як продукт такої організації навчання буде продуктом його думки. І це, на моє глибоке переконання, є найважливішим досягненням, бо лише покоління, яке здатне відійти від механічного репродукування, матиме сили зробити новий крок вперед. Жоден із нас не може передбачити проблем, що випадуть на долю дітей у майбутньому. Безумовно, вони повинні багато знати, але в умовах інформаційних технологій необхідно навчити дитину вчитися самостійно, самостійно здобувати знання, орієнтуватися на використання здобутих знань у повсякденному житті. А інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови виховують особистість і готують її до реального життя.
Пропоную комунікативні вправи для навчання граматики англійської мови у середній школі.
1. bones (Brainstorming)
Найбільш популярний вид роботи. Готується макет у вигляді скелета риби. Діти отримують завдання, наприклад, підібрати ІІ або ІІІ форму неправильних дієслів та надписати їх біля кожної кісточки.
2. Family Tree. (7 клас. Вживання присвійного відмінка іменника). Можливі два способи виконання цієї вправи:
1. Кожен учень повинен намалювати своє родинне дерево, вказавши імена, і пояснити родинні зв’язки.
2. Усій групі пропонується одне родинне дерево і вони повинні усно чи письмово встановити родинні зв’язки.
3. Якщо група добре підготовлена, то вправу можна ускладнити, запропонувавши одному учневі “читати” схему родинного дерева, а іншому — відтворити його на чистому аркуші зі слів партнера.
3. Whose is it? (7 клас. Вживання присвійного відмінка іменників і абсолютної форми присвійних займенників). Вправу можна виконувати усно або письмово.
1. Посеред столу лежать різні предмети, що належать учням класу (по одному-два від кожного учня). Бажано, щоб учні знали, кому що належить і як цей предмет називається англійською мовою.
2. Усі учні стають навколо столу, по черзі беруть будь-який предмет і кажуть, кому він належить: The pen is Olena’s. This is Olena’s pen.
3. Якщо вони сумніваються, то повинні уточнити, звертаючись до учня, якому, на їхню думку, належить цей предмет: Is this pen yours, Olena? — No, it isn’t mine. It’s Halyna’s.
4. My favourite pastime (9 клас. Вживання Gerund.)
1. Учні записують своє улюблене заняття у вільний час.
2. Поділити учнів на пари і попросити їх обмінятися інформацією, пояснивши партнерові, чому саме цей вид сорту є улюбленим.
3. Для успішного виконання вправи можна запропонувати допоміжні вирази:
I like reading. I prefer playing computer games.
5. Whose is it? (7 клас. Вживання Present Perfect). Вправу можна
виконувати усно або письмово.
1. На кожній картці написано завдання, що починається словами: Find someone who+ Present Perfect.
2. Одне завдання вчитель виконує з учнями для зразка ( читає, запитує учнів, записує повну відповідь на дошці). В картку необхідно включити завдання, які відображають життя учнів класу, або лексичний матеріал, який нещодавно вивчався.
3. Учні приступають до виконання завдання. Їх мета заповнити якнайбільше карток).
4. Перевірка завдання: зачитуються і коментуються відповіді
6. Things have changed since then. (7 клас. Вживання the Past Perfect Tense).
1. Учні працюють у групах. За 5 - 7 хв. кожна група повинна сказати чи написати, що відбулося / змінилося в запропонованій сфері життя:
What had changed in your family since then? (Your country;your city; your street; your school; means of transport; fashion; etc.)
2. Кожна група робить повідомлення, а члени інших груп можуть запропонувати свої варіанти доповнення.
7. Brainstorming comparisons. (8 клас. Вживання ступенів порівняння прикметників, as…as; not so...as; then.)
1. Учні отримують картку з назвами трьох предметів або їх зображенням.
2. За 2 - 3 хв. вони повинні використати щонайбільше способів порівняти ці предмети.
3. Учні працюють у малих групах, а групи змагаються між собою.
8. Yes but…. (7 клас. Вживання ступенів порівняння прикметників, щоб повідомити про переваги й недоліки, порівняти смаки.)
1. Учні працюють в парах і в групах.
2. Необхідно написати або придумати 5 речень з прикметниками. Потім, кожна група зачитує своє речення і у відповідь надає своє з прикметником вищого або найвищого ступеня . Наприклад: Liverpool is a good football team.
Yes but Barselona is better.
9. Detectives. (7 клас. Вживання абсолютної форми присвійних займенників.)
1. Один учень — “детектив” — виходить із класу.
2. Хтось з учнів подає вчителеві щось, що належить йому, але не виказує з першого погляду власника (олівець, гумку, підручник тощо).
3. Коли “детектив” повертається, йому дають цей предмет і він починає “розслідування”, запитуючи учнів: Is this yours?
4. Учень повинен заперечити й вказати на когось іншого: No, it isn’t mine. It’s his (hers, theirs). Так триває доти, доки не знайдеться справжній власник.
10. Childhood (8 клас. Вживання used to.)
Діти в парах розповідають про те, що відбувалося з ними в дитинстві.
Наприклад: When I was a child I used to (didn’t used to)…
Представник кожної групи описує ці особливі події від третьої особи.
11. Schooldays (8 клас. Вживання used to.)
Діти в малих группах складають по 5-7 речень про те, що вони робили в молодшій школі. Наприклад: We used to…
12. I have lived here for .(9клас. Вживання the Present Perfect Tense або the Present Perfect Continuous із since, for.)
1. Кожен учень пише на аркуші паперу 4 факти зі свого життя в Present Indefinite: I go to school №1.I live in Ozerne. I read an interesting book. I go in for sport.
2. Учні обмінюються картками (у парах чи по колу).
3. Вони повинні вияснити один в одного, як довго чи відколи кожен факт із їхнього життя має місце. Наприклад: Since when have you been going to school № 1? I have been going to school №1 since 2008. Учні підсумовують отриману інформацію про свого партнера у короткому повідомленні для класу.
13. Bouncing dialogue (8-9 клас)
Діти отримують завдання написати у групі діалог на задану тему, виходячи з теми уроку та опрацьованого граматичного матеріалу. Єдина умова- діти не розмовляють, а лише читають попередній запис та письмово відповідають на запитання, або ставлять своє.
14. Favourite things (9 клас Relative clause)
В групах діти запитують один одного про речі, місця або осіб, які їм подобаються. Потім складають речення. Наприклад, The dog is the animal that Oleg really likes.
Підсумовуючи сказане, хотілось би ще раз наголосити на тому, що найважливіше навчити дитину, а ніж просто розповісти. Хоча останній метод простіший, доступніший і, безумовно, швидший. Ви можете швидко повідомити учням те, що вони повинні знати. І вони забудуть це ще швидше.
Процес навчання не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову учня. Він потребує напруженої розумової роботи дитини і її власної активної та продуктивної участі в цьому процесі. Пояснення й демонстрація, сама по собі, ніколи не дадуть справжніх, стійких знань. Цього можна досягти тільки за допомогою продуктивного навчання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Енциклопедія педагогічних технологій та іновацій /Автор-укладач Н.П. Наволокова. - Х. : Основа, 2009. - 172 с.
2. Підласий І. П. Продуктивний педагог. Настільна книга вчителя / Підласий І. П. – Х. : Основа, 2010. - 158 с.
3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392.
(28.4 Kb) ] 22.10.2016, 11:50 --------------------------

Категория: АНГЛІЙСЬКА МОВА | Добавил: kish-mish1987 Просмотров: 1714 | Загрузок: 395 | Рейтинг: 0.0/0
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 1
Гостей: 1
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг