Головна » Матеріал для завантаження » УВАГА,ПЕРШОКЛАСНИК! » Наш 1 клас (рекомендації, поради, ідеї)

ГОТУЄМОСЯ ДО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У 1 КЛАСІ
30.03.2013, 15:17

У нинішньому навчальному році першокласники навчатимуться за двома програмами з математики, за­твердженими Міністерством освіти і науки України: перша — авторів Кочиної Л.П. та Листопад Н.П., друга — авторів Богдановича М.В., Заїки А.М., Скрипченко О.В і Шпакової В.С. та за підручниками, підготовленими за цими програмами.

У результаті реформи, яка проводиться в Україні щодо демократизації освіти, на даному етапі створе­но можливості для вибору кожним учителем якнай­кращих для нього і для його учнів навчально-мето­дичних комплектів.

1, незважаючи на те, що в окремих регіонах ця си­стема ще не діє, педагоги мають подбати про те, щоб такий вибір став для них реальністю. Щоб обрати найбільш привабливий для себе і для своїх учнів на­вчально-методичний комплект, учителеві перш за все треба їх добре знати.

Учитель, який викладатиме у 1 класі, має знати особливості кожної програми і здійснити свій вибір з урахуванням конкретних умов навчання: підготовки учнів до навчання, особистих вподобань до тих методичних підходів, які реалізуються у відповідних підручниках.

Подаємо зразок аналізу програм та підручників з математики для 1 класу.

Для зручності у називанні цих програм у нашій статті ми позначатимемо їх буквами: А (Програма ав­торів Кочиної Л.П. та Листопад Н.П.) та В (Програ­ма авторів Богдановича М.В., Заїки А.М., Скрипчен­ко О.В. та Шпакової В.С). Детальне вивчення обох програм свідчить, що більшість змістових ліній є од­наковими, за винятком однієї — "Додавання і віднімання одноцифрових чисел у межах 20 з перехо­дом через десяток", яка присутня у програмі В. Відмінності, в основному, стосуються методичних підходів до реалізації усіх змістових ліній програми. Спинимося коротко на окремих з них  

Перша змістова лінія "Властивості та відношення предметів. Лічба" включає в себе різноманітні питан­ня, які пов'язані з розвитком та поглибленням сенсор­них умінь учнів, що допомагають їм орієнтуватися у навколишньому світі. Конкретний зміст даного розділу детально описано у кожній програмі. У підручниках автори пропонують різний шлях опрацю­вання цих питань. У підручнику А пропонується тема­тичне вивчення цих питань: на розкриття більшості питань відводиться окремий урок. Наприклад: с.5. Лічба предметів; с.7. Зліва, справа; с.8. Спереду, поза­ду, на, над, поруч, під, всередині; с.9. Зверху, знизу, посередині; с. 10. Раніше, пізніше. Скільки?; с.П. Швидше, повільніше. Скільки?; с.12. Важче, легше і т.п. Така методика дозволяє кожне конкретне питан­ня розглянути з усіх боків, застосовуючи різні засоби. Учитель має змогу уважніше придивитися до кожного учня, вивчити рівень їхньої підготовки, і в результаті диференційовано підійти до вирівнювання школярів. Тобто, крім узагальнення знань та умінь учнів, учи­тель має змогу провести діагностичні спостереження за рівнем розвитку своїх першокласників, серед яких є діти, що відвідували дитячі садки або здобували підготовку до школи в сім'ї.

У підручнику В елементи знань даної змістової лінії пропонується вивчати через систему комбінова­них уроків та комплексних вправ. Наприклад, на с.З розглядаються такі питання: Завд. 1: Зліва, справа, лічба; Завд. 2: Лічба, кожна, верхній, нижній, третя. Завд. 3: Лічба. Завд. 4: Лічба, малі, великі, порівняння множин предметів за кількістю (Яких предметів більше?), колір. Отже, на одному уроці розглядаються 11 змістових елементів з різних тем. Вкажемо ще кілька зразків сторінок підручника. С.4: Завд. 1: Лічба, взаємно однозначна відповідність; Завд. 2: найвищий, найширший, найбільший. Всього — 4 елементи знань. С.5. Завд.1: Зліва — направо, зелений, трикутники, чотирикутники, лічба. Завд. 2: Одна, решта, зліва — направо, справа — наліво, порядкова лічба. Завд. 3: Лічба, від найнижчого до найвищого, між, логічні за­вдання. Всього — 12 змістових елементів знань. Вив­чення такої кількості понять та фактів можливе за умов достатньої підготовки учнів до навчання у школі, уважного й пильного спостереження та аналізу вчите­лем результатів навчання, бо, як відомо, прогалини в розвитку сенсорних умінь можуть вплинути на успішність засвоєння наступного матеріалу.

Як бачимо, у підручниках по-різному побудовано методичну систему вивчення даного розділу програми. Учитель має знати ці особливості і в процесі навчан­ня здійснювати корекцію в даній системі. Так, напри­клад, якшо учні, які навчатимуться за підручником А, добре підготовлені до школи і для них тематичне вив­чення питань не є складним, то учитель може напов­нити урок розвивальними вправами або пришвидши­ти вивчення даної теми і перейти до наступної. Якщо навчання за підручником В буде складним для багать­ох учнів, то учитель може перебудувати окремі уроки, звернувши посилену увагу на ті питання, які виклика­ють труднощі, тобто зменшити кількість змістових елементів для опрацювання їх на одному уроці.

Друга змістова лінія — "Числа та дії з ними". Відмінності методики її вивчення можна помітити, проаналізувавши зміст кожного уроку даної теми.

Розглянемо тематику уроків за підручником А. Урок 1. Про що дізнаєшся? Ознайомлення з усією темою.

Урок 2. Скільки? Ознайомлення з кількісними і порядковими числівниками.

Урок 3. Лічба в межах 5. Кількісна лічба. Пряма і крива лінії.

Урок 4. Лічба, порядкова лічба. Ламана лінія.

Урок 5. Числа і цифри 1, 2, 3, 4, 5. Лічба в межах 5.

Урок 6. Число і цифра. Співвіднесення числа до кількості предметів і навпаки. Пряма і крива лінії. Пряма, відрізок, промінь.

Урок 7. Лічба в межах 5. Співвіднесення числа до кількості предметів. Написання цифри 1. Дні тижня.

Урок 8. Лічба в межах 5. Утворення числа. Лічба. Написання цифри 2. Геометричний матеріал.

Урок 9. Лічба в межах 5. Написання цифри 3. Круги, трикутники.

Урок 10. Наступне і попереднє число. Написання цифри 4. Чотирикутники.

Урок 11. Порівняння чисел. Написання цифри 5. Багатокутники: трикутник, чотирикутник, п'ятикутник.

Урок 12. Порівняння чисел. П'ятикутник.

Урок 13. Додавання і віднімання. Геометричний матеріал.

Урок 14. Додавання і віднімання.

Урок 15. Зрівнювання чисел. Складання при­кладів на додавання і віднімання за малюнками.

Урок 16, 17. Перевір себе. Пограймося. Геомет­ричний матеріал.

Урок 18. Числа 6—10. Лічба. Назви чисел, циф­ри. Розрізнення геометричних фігур.

Урок 19. Числа 6 — 10. Утворення чисел. Напи­сання цифри 6.

Урок 20. Утворення чисел на лічильній лінійці. Натуральна послідовність. Написання цифри 7.

Урок 21. Утворення чисел 6 — 10 за допомогою додавання і віднімання 1. Написання цифри 8. Розрізнення геометричних фігур.

Урок 22. Число 0. Віднімання рівних чисел.

Урок 23. Порівняння чисел на основі послідо­вності чисел у натуральному ряді чисел. Написання цифри 9. Побудова чотирикутника.

Урок 24. Порівняння чисел на основі знань про утворення числа. Написання числа 10.

Урок 25. Упорядкування чисел. Додавання 1. Порів­няння виразу і числа. Скільки трикутників на малюнку.

Урок 26. Упорядкування чисел. Віднімання 1. Порівняння виразу і числа.

Урок 27. Сантиметр. Порівняння чисел. Нату­ральна послідовність чисел у межах 10. Вимірювання сторін трикутника.

Урок 28. Повторення.

Урок 29—30—31. Перевір себе. Пограймося. Гео­метричний матеріал.

Як бачимо, у цій частині теми діти ознайомлю­ються з числами, причому не з кожним числом окре­мо, а одразу з групою — числа 1—5 та числа 6 — 10.

Основна увага звертається на утворення чисел, запис їх цифрами, порівняння чисел різними способами (на основі попереднього порівняння груп предметів, на основі знання місця числа в натуральному ряді чисел і, наприкінці, на основі утворення числа додаванням 1 до попереднього числа), порівняння виразу з чис­лом, утворення наступного і попереднього числа за допомогою дій додавання і віднімання та інші питан­ня (співвіднесення числа до групи предметів і навпа­ки, співвіднесення цифри до числа і навпаки, повна характеристика числа (8 — це 7+1 = 8, 8-1 = 7, 8 > 7, 7 < 8) і т. п. Склад числа не розглядається в цій частині, цей матеріал поєднується з діями додавання і віднімання і вивчається в наступній темі.

Аналіз системи уроків з даної теми показує, що автори, як і в попередній темі, основну увагу спря­мовують на тематичне навчання. На один урок про­понують матеріал одного або двох змістових еле­ментів знань: перша змістова лінія — це числа першого десятка, а друга — геометричний матеріал.

У підручнику В ця тема будується так:

Урок 1. Число і цифра 1, лічба, стільки, скільки; довгий, короткий, найбільший, найменший; чотири­кутник; написання цифри 1.

Урок 2. Число і цифра 2. Утворення числа 2. Справа, зліва; лічба, монета; написання цифри 2.

Урок 3. Порівняння чисел, знаки більше — мен­ше — дорівнює; читання виразів на порівняння чисел.

Урок 4. Число і цифра 3. Зліва, справа, порівнян­ня чисел у межах 3, рівність (термін вводиться без пояснення); довжина і товщина; написання цифри 3.

Урок 5. Склад чисел 2 і 3. Криві лінії, лічба, чого більше, чого менше (різницеве порівняння груп предметів); трикутник, написання цифр 2, 3.

Урок 6. Число і цифра 4. Утворення числа 4. Співвіднесення групи предметів до числа, порівнян­ня чисел у межах 4. Написання цифри 4.

Урок 7. Склад числа 4, чотирикутник, розрізнен­ня фігур, написання цифр 3, 4.

Урок 8. Число і цифра 5. Утворення числа 5. Співвіднесення групи предметів до числа. Називання чисел від 1 до 5, наступне і попереднє число, напи­сання цифри 5.

Урок 9. Порівняння чисел у межах 5. П'ятикут­ник. Склад чисел на монетах. Склад числа 5. Порівняння чисел у межах 5.

Урок 10. Склад числа 5. Високий, низький. Різни­цеве порівняння груп предметів. Співвіднесення чис­ла до групи предметів. Числова послідовність чисел від 1 до 5. Написання цифр.

Урок 11. Додавання. Читання виразів на додаван­ня. Складання прикладів на додавання за малюнками.

Урок 12. Приклади на додавання. Поняття: над, під, на. Старший, молодший. Порівняння чисел.

Урок 13. Число і цифра 6. Утворення числа 6. Співвіднесення числа до групи предметів. Складання прикладів на додавання за малюнками. Числова послідовність чисел від 1 до 6. Написання цифри 6.

Урок 14. Многокутник. Зліва, справа. Складання прикладів на додавання. Склад числа 6, запис його прикладами на додавання.

Урок 15. Склад числа 6. Складання прикладів на додавання. Порядкова лічба. Геометричні фігури.

Урок 16. Число і цифра 7. Утворення числа 7. Співвіднесення числа до групи предметів. Складання прикладів на додавання на основі складу числа 7. Чис­лова послідовність від 1 до 7. Написання цифри 7.

Урок 17. Називання чисел у межах 7. Склад чис­ла 7. Складання прикладів на додавання. Дні тижня. Числова послідовність чисел від 1 до 7.

Урок 18. Пряма лінія. Точка. Перетин прямих. Точки на лінії, поза нею. Відрізок. Однакова довжина, найкоротший. Обчислення прикладів на додавання 1.

Урок 19. Число і цифра 8. Утворення числа 8. Різницеве порівняння чисел. Складання прикладів з трьома доданками. Називання чисел від 1 до 8, від 8 до 1, наступне і попереднє числа.Написання цифри 8. Числова послідовність чисел від 1 до 8.

Урок 20. Склад числа 8. Складання прикладів на додавання на основі складу числа 8. Складання при­кладів за малюнком. Приклад із невідомим додан­ком. Монети.

Урок 21. Сантиметр. Вимірювання відрізків. Складання прикладів на додавання.

Урок 22. Число і цифра 9. Утворення числа 9. Склад числа. Знаходження невідомого доданка. Чис­лова послідовність від 1 до 9. Написання цифри 9.

Урок 23. Склад числа 9. Складання прикладів на додавання на основі складу числа 9. Вимірювання відрізків. Порівняння чисел у межах 9.

Урок 24. Складання прикладів на додавання. На­ступне і попереднє число. Геометричні фігури. Напи­сання цифр 8, 9.

Урок 25. Число 10. Утворення числа 10. Числова послідовність чисел від 1 до 10. Різницеве порівнян­ня чисел. Написання цифри 10.

Урок 26. Лічба. Складання прикладів на додаван­ня на основі складу числа 10. Написання цифр. Гео­метричні фігури.

Урок 27. Монети. Складання прикладів на дода­вання. Менші, великі. Геометричні фігури. Написан­ня цифр.

Урок 28. Назви компонентів дії додавання. Скла­дання прикладів на додавання за малюнками та чис­ловим відрізком.

Урок 29. Складання прикладів на додавання. Монети.

Урок. 30. Віднімання. Складання прикладів на віднімання.

Урок 31. Складання прикладів на віднімання. На­писання цифр.

Урок 32. Взаємозв'язок додавання і віднімання. Вимірювання відрізка.

Урок 33. Складання прикладів на додавання і віднімання за малюнками.

Урок 34.Число 0. Утворення 0. Порівняння 0 з іншими числами. Віднімання рівних чисел.

Уроки 35—36—37. Складання прикладів на дода­вання і віднімання.Наступне і попереднє числа.

Як бачимо, більшість уроків містять кілька змісто­вих елементів знань. Одночасно з питаннями нуме­рації чисел першого десятка розглядаються питання наступної теми — взаємозв'язок додавання і відніман-

ня, назви компонентів дії додавання, знаходження невідомого доданка (на основі складу числа), різнице­ве порівняння (на основі предметної наочності) і т.п. Кожне число вивчається окремо. У межах числа іноді розглядаються всі питання нумерації (лічба, утворен­ня числа, співвіднесення числа до групи предметів, порівняння чисел, склад числа, числова послідовність і т.п., а іноді розглядаються лише окремі питання.

Та за якою б системою не навчалися учні, в усіх випадках діти мають засвоїти усі програмові питання даної теми як на рівні уявлення про різні поняття, так і на рівні свідомого оволодіння способами вико­нання практичних дій (способи порівняння чисел; способи визначення усіх пар чисел, з яких скла­дається кожне число; способи утворення наступного числа і попереднього) тощо. Зауважимо, що у зв'язку із встановленими санітарними нормами до обсягу підручника можуть виникати ситуації, коли ма­теріалу на урок не вистачатиме. Але, знаючи основні вимоги до засвоєння програмового матеріалу, вчи­тель може коригувати свою роботу, змінюючи окремі вправи у підручнику, доповнювати урок самостійно дібраними вправами, застосовувати матеріал зошита з друкованою основою та інші посібники для учнів.

Підготовка до роботи у 1 класі, навіть якщо це й не вперше, потребує від учителя актуалізації дидак­тично-методичних знань та умінь. Радимо вчителям переглянути журнали "Початкова школа", в яких дру­кувалися календарні плани з математики, давалася характеристика тих чи інших підручників з матема­тики, друкувалися матеріали для контролю знань та умінь учнів, зразки уроків тощо.

У найближчих номерах нашого часопису запропо­нуємо педагогам деякі тести для самоперевірки та са­мооцінки знань з окремих питань методики викла­дання математики у 1 класі.


30.03.2013, 15:17

Категория: Наш 1 клас (рекомендації, поради, ідеї) | Добавил: yrok | Теги: готуємося до навчання, 1клас, першокласник, математика Просмотров: 6972 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 1.5/2
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:

Поділитися посиланням на цю сторінку в:

Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 9
Гостей: 9
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ
yrok, kapelka-0
Україна. Кривий Ріг